معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار
سید مجتبی علوی مقدم
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار

    .     .     .
۱۳۸۹/۰۵/۱۰

آئین نامه اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ویرایشگر متن

 

آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
فصل اول – كليات

مادة 1 هر جا كه در اين آيين نامه از كلمه قانون بهتنهايي ياد شده است، منظور قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
مادة 2فرمانداران و بخشداران در اجراي مادة (3) قانون موظفند از آغاز انتخابات و پس ازدريافت احكام اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت كاملايشان را در كلية مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند و كليه صورت جلساتي كه بهامضاي هيأت اجرايي رسيده است، به امضاي هيأت نظارت مربوط نيز برسد و يك نسخه از هريك از صورت جلسات تنظيمي، به هيأت مذكور تسليم شود.
مادة 3 ستاد انتخاباتاستانداري پس از وصول اسامي هيأت نظارت استان از ستاد انتخابات كشور، ضمن اعلاماسامي نامبردگان به فرمانداري ها و بخشداري هاي مراكز حوزه هاي انتخابيه، از آنانبراي تشكيل جلسه دعوت به عمل مي آورد.
تبصرة 1 هيأت مركزي نظارت منتخب شوراينگهبان بايد يك نسخه از رونوشت احكام ناظران و بازرسان خود در استان، شهرستان و بخشرا به ستاد انتخابات كشور ارسال نمايد.
تبصرة 2 در استان هايي كه به استنادتبصرة ذيل مادة (6) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365، انتخابات تنها در يك حوزه برگزار مي شود و هيأت نظارت استان تشكيل نميگردد، هيأت مركزي نظارت كلية وظايف هيأت مذكور را به عهده خواهد داشت؛ در اين صورتفرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه در تمام مواردي كه به موجب قانون ملزم بهمكاتبه و ارتباط با هيأت نظارت استان مي باشد، با هيأت مركزي نظارت در تماس خواهدبود.
مادة 4 شركت اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرايي به منظورنظارت بر صحت اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و عدم حضور آنان درجلسات و يا خودداري آنان از امضاي صورت جلسات مانع از ادامة كار انتخابات نخواهدبود.
مادة 5 چنانچه اعضاي هيأت هاي نظارت مراكز حوزه هاي انتخابيه و حوزه هايفرعي نتوانند در جلسة هيأت اجرايي شركت نمايند، ضمن تنظيم صورت جلسه، نماينده اي ازبين خود انتخاب و نمايندة منتخب با در دست داشتن يك نسخه از صورت جلسة تنظيمي درجلسة متشكله شركت نموده و صورت جلسة تنظيمي را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتي بهفرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه يا حوزه هاي فرعي تسليم مي نمايد. امضاينمايندة مزبور در ذيل صورت جلسات به منزلة امضاي هيأت نظارت مي باشد.
مادة 6چگونگي محاسبة حق الزحمة مستخدمان دولت كه در اجراي مادة (11) قانون و تبصرة ذيل آنو تبصرة ذيل مادة (4) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي باوزارت كشور، استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها، هيأت هاي اجرايي شوراي نگهبانو هيأت هاي منصوب از جانب آن همكاري مي نمايند، به شرح زير مي باشد:
الف – آندسته از كاركنان دولت كه براي حداكثر سه ماه در هر مرحلة انتخاباتي از سوي يكي ازدستگاه ها به مراجع ياد شده مأمور مي شوند، حقوق و مزاياي ماهانة خود را براساسآيين نامة مأموريت موضوع مادة (11) قانون استخدام كشوري از دستگاه ذي ربط دريافت ميدارند.
ب – فرماندار يا بخشدار و نمايندة هيأت نظارت مي تواند براي آن دسته ازكاركنان دولت كه به طور داوطلبانه براي رأي گيري و قرائت و شمارش آرا با هيأت هاياجرايي با هيأت هاي نظارت بر انتخابات همكاري مي كنند، پيشنهاد حداكثر صد (100) ساعت اضافه كار و در خواست تقدير كتبي براي درج در پروندة اداري مستخدم ياد شده ازدستگاه مربوط بنمايد.
پ – دستگاه هاي مربوط موظف به تأمين اعتبار لازم و پرداختحق الزحمة مستخدمان مشمول اين ماده مي باشند.
مادة 7 به منظور جلوگيري از وقفهدر امر انتخابات و تسريع در ارسال پيام هاي انتخاباتي، فرمانداران و بخشداران مراكزحوزه هاي انتخابيه موظفند متن نامه ها و مكاتبات خود را با سريع ترين وسايلمخابراتي موجود در محل به مراجع ذي ربط اعلام و بلافاصله تأييدية آن را نيز از طريقپست ارسال نمايند.
مادة 8 به جز مواردي كه در اين آيين نامه مستثنا شده است،اقدامات فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيهاقليت هاي ديني، عيناً مطابق اقدامات كلية فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هايانتخابيه خواهد بود. 
فصل دوم– تشكيلات هيأت اجرايی

مادة 9 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصلهپس از دريافت دستور شروع انتخابات، وصول آن را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.
مادة 10 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بلافاصله پس از وصولدستور شروع انتخابات، به استناد مادة (31) قانون، دستور تشكيل هيأت هاي اجرايي فرعيرا به فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي صادر مي نمايند.
مادة 11 فرماندارانو بخشداران موظفند در اجراي مادة (32) قانون و با رعايت تبصره هاي ذيل آن، بلافاصلهپس از وصول دستور شروع انتخابات، براي تعيين معتمدان اصلي و علي البدل عضو هيأتاجرايي، سي (30) نفر از معتمدان بومي ساكن در محل و يا ساكناني كه پن‍ج (5) سالسابقة سكونت در حوزة انتخابيه دارند، را از اقشار مختلف مردم انتخاب و به منظورتأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي نمايند و رسيد دريافت دارند.
مادة 12هيأت هاي نظارت موظفند پس از وصول فهرست اسامي معتمدان پيشنهادي فرمانداران يابخشداران، براساس مادة (32) قانون و تبصره هاي ذيل آن به طور كتبي نظر خود را درخصوص تأييد صلاحيت آنان حداكثر ظرف سه (3) روز به فرماندار يا بخشدار ذي ربط اعلامنمايند.
تبصرة 1 در صورت رد صلاحيت معتمدان، فرمانداران و بخشداران موظفندبلافاصله به تعداد دو برابر معتمدان تأييد نشده، افراد واجد شرايط ديگري را برايتأمين كسري معتمدان به هيأت نظارت معرفي نمايند.
تبصرة 2 هيأت نظارت مربوط موظفاست حداكثر ظرف بيست و چهار (24) ساعت پس از وصول اسامي افراد جديد، در خصوص تأييديا عدم تأييد صلاحيت معتمدان پيشنهادي به طور كتبي اعلام نظر نمايند.
تبصرة 3چنانچه پس از طي مراحل ياد شده كه حداكثر متجاوز از چهار (4) روز نخواهد بود، تعدادمعتمدان تأييد شده به حداقل بيست (20) نفر برسد، فرماندار يا بخشدار موظف استبلافاصله از آنان براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عملآورد.
تبصرة 4 چنانچه معتمدان تأييد شده به بيست (20) نفر نرسند و فرماندار يابخشدار با هيأت نظارت مربوط به توافق نرسند، فرماندار و بخشدار موظف است حداكثر درپايان روز چهارم از شروع انتخابات، مراتب را به شرح ما وقع به منظور تأمين كسريمعتمدان تا سي (30) نفر، به استاندارد و هيأت نظارت استان مربوط اعلام و رونوشت آنرا نيز به ستاد انتخابات كشور ارسال نمايد.
تبصرة 5 هيأت نظارت استان باهماهنگي استاندار حداكثر بيست و چهار (24) ساعت پس از اعلام فرماندار يا بخشدار، ازمعتمدان واجد شرايط به تعداد لازم اعلام شده توسط فرماندار و بخشدار و يا هيأتنظارت مربوط، براي تأمين كسري، انتخاب و بلافاصله اسامي آنان را براي دعوت ازمعتمدان به فرماندار و بخشداري ذي ربط اعلام مي نمايد.
تبصرة 6 چنانچه در پايانروز پنجم، هيأت نظارت استان و استاندار موفق به انتخاب تأمين كسري ساير معتمدانمورد نياز نشدند، بلافاصله مراتب توسط استاندار به ستاد انتخابات كشور و توسط هيأتنظارت استان به هيأت مركزي نظارت منعكس مي شود.
مادة 13 در شهرستان ها و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده باشد، فرماندار يا بخشدار در اجرايتبصرة ذيل مادة (31) قانون موظف است مراتب را به شوراي ذي ربط اعلام و از عضو معرفيشده شوراي اسلامي شهرستان يا بخش به عنوان يكي از نه (9) نفر معتمدان براي شركت درجلسات دعوت نمايد.
مادة 14 فرمانداران و بخشداران موظفند با رعايت مواد (31) و (32) قانون و تبصره هاي ذيل آنها از اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان، رييس ثبت احوالو معتمداني كه مورد تأييد قرار گرفته اند، به منظور انتخاب نه (9) نفر معتمدان اصليو پنج (5) نفر معتمدان علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل آورند.
تبصرهفرمانداراني كه انتخابات اقليت هاي ديني را برگزار مي نمايند، موظفند براي تعيينمعتمدان هيأت اجرايي اقليت ها از سي (30) نفر معتمدان همان اقليت دعوت نمايند.
مادة 15 فرمانداران و بخشداران ظرف دو (2) روز از تاريخ ارسال دعوتنامه، جلسةانتخاب معتمدان هيأت اجرايي را با حضور اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان و رييس ثبتاحوال تشكيل داده و پس از حضور حداقل بيست (20) نفر از معتمدان دعوت شده، رسميتجلسه را اعلام مي نمايند، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بين خود نه (9) نفر را بهعنوان معتمدان اصلي (در شهرستان ها و بخش هايي كه داراي شوراهاي اسلامي شهرستان يابخش مي باشند هشت (8) نفر و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجراييبا رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.
تبصرة 1 چنانچه كار انتخاب وتأييد معتمدان هيأت اجرايي در چهار روز اول از صدور دستور شروع انتخابات پاياننيابد و موكول به تصميم هيأت نظارت استان و استاندار در روز پنجم شود، جلسة انتخابمعتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرايي به جاي دو (2) روز ظرف يك (1) روز از ارسالدعوت نامه تشكيل خواهد شد.
تبصرة 2 عضو معرفي شدة شوراي اسلامي شهرستان يا بخشموظف به شركت در تمامي جلسات هيأت اجرايي است و همچون ساير اعضاي هيأت داراي حق رأيدر تصميم گيري ها مي باشد.
مادة 16 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هايانتخابيه موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرايي،مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.
مادة 17 فرمانداران و بخشدارانحوزه هاي فرعي موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجراييفرعي، مراتب را به فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه اعلام نمايند.
مادة 18 جلسات هيأت هاي اجرايي مركز حوزة انتخابيه و حوزه هاي فرعي در محل فرمانداري يابخشداري مربوط تشكيل مي شود.
مادة 19 در بخش هاي مركزي شهرستان ها، هيأت اجراييتشكيل نمي شود و امور انتخابات در بخش مركزي برابر مادة (43) قانون به عهدة هيأتاجرايي شهرستان مي باشد.
مادة 20 در مراكز حوزه هاي انتخابيه كه ادارة ثبتمستقل وجود ندارد، فردي كه رياست امور ثبت احوال مركز مزبور را دارد، عضو هيأتاجرايي موضوع مادة (31) قانون خواهد بود.


فصل سوم– اعلام داوطلبيو بررسي سوابق و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و انتشار اسامي نامزدها

ماده 27ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند :مادة 21 داوطلبان نمايندگي مجلسشوراي اسلامي براساس مادة (45) قانون و تبصره هاي (1) و (2) آن ظرف مهلت مقررقانوني به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزة انتخابيه يا وزارت كشور و در خارج ازكشور به سفارتخانه ها، كنسولگري ها، نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران مراجعهو ضمن اراية اصل شناسنامة عكس دار خود و تسليم ده (10) قطعه عكس 4*3 جديد و سه نسخهتصوير كلية صفحات شناسنامه، اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر و اصل و تصوير برگپايان خدمت وظيفة عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمتوظيفة عمومي، پرسشنامة اعلام داوطلبي را دريافت و در حضور فرماندار يا بخشدار يامسئول ثبت نام فرمانداري يا بخشداري مركز حوزة انتخابيه و يا مسئول ثبت نام دروزارت كشور، سفارتخانه، كنسولگري يا نمايندگي سياسي آن را تكميل و تسليم مي نمايندو ضمن اخذ رسيد تصوير مدارك لازم براي ثبت نام، آمادگي خود را براي شركت درانتخابات اعلام مي دارند.
تبصرة 1 فرمانداران و بخشداران مكلفند در اجراي مادة (45) قانون بلافاصله پس از اعلام وزارت كشور، تاريخ شروع و خاتمة ثبت نام ازداوطلبان و شرايط انتخاب شوندگان و مدارك مورد نياز را با وسايل مقتضي به اطلاعكلية اهالي حوزة انتخابيه برسانند.
تبصرة 2 وزارت كشور موظف است بلافاصله مداركداوطلباني را كه در وزارت كشور ثبت نام نموده اند، به فرمانداري يا بخشداري مركزحوزة انتخابيه مربوط ارسال و در پايان همان روز اسامي و مشخصات آنان را نيز به حوزةانتخابيه اعلام نمايد.
تبصرة 3 وزارت امور خارجه موظف است ترتيبات لازم بهمنظور تسريع در اجراي تبصرة (1) ذيل مادة (45) قانون را به نحوي فراهم نمايد تامفاد مندرج در پرسشنامة داوطلب در پايان هر روز به ستاد انتخابات كشور اعلام گردد.
تبصرة 4 اسامي و مدارك داوطلبان ثبت نام شده در خارج از كشور بلافاصله پس ازوصول، توسط وزارت كشور به فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه اعلام و ارسالخواهد شد.
مادة 22 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند درمدت تعيين شده نسبت به قبول برگ اعلام داوطلبي اقدام نمايند و بايد توجه داشتهباشند كه بعد از پايان روز هفتم هيچ گونه تقاضاي اعلام داوطلبي را نپذيرند.
مادة 23 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در پايان هر روزفهرست اسامي و مشخصات داوطلبان ثبت نام شدة همان روز و نيز در پايان مهلت قانونيثبت نام، مشخصات كلية داوطلبان را يكجا و به ترتيب حروف الفبا به ستاد انتخاباتكشور اعلام نمايند و همه روزه بلافاصله پس از ثبت نام، دو نسخه تصوير پرسشنامةاعلام داوطلبي و دو نسخه تصوير كلية صفحات شناسنامه و سه قطعه عكس هر يك ازداوطلبان را با سريع ترين وسيله به ستاد انتخابات استان ارسال نمايند. وزارت كشورنيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلامنمايد.
تبصرة 1 فرمانداران تهران و اصفهان فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان هر يكاز اقليت هاي ديني را نيز جداگانه به ستاد انتخابات كشور اعلام مي نمايند.
تبصرة 2 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در روزهايي كههيچ مراجعه كننده اي براي ثبت نام نداشتند، در پايان همان روز مراتب را به ستادانتخابات كشور اعلام نمايند.
تبصرة 3 به منظور پرهيز از هر گونه تأخير در رسيدنمدارك مربوط به ثبت نام از داوطلبان به ستاد انتخابات كشور، ستاد انتخاباتاستانداري موظف است روزانه مدارك مربوط به كلية داوطلبان سطح استان را توسط پيكويژة استانداري به ستاد انتخابات كشور تحويل نمايد، در غير اين صورت تحويل مداركمذكور به ستاد انتخابات كشور حداكثر ظرف يك روز پس از پايان مهلت ثبت نام ازداوطلبان الزامي است.
مادة 24 وزارت كشور در مورد صلاحيت هاي داوطلبان به شرحمندرج در قانون، طبق فرم هايي كه در چهارچوب قانون تنظيم خواهد نمود، مراتب را ازمراجع مذكور در مادة (48) قانون در چهارچوب وظايف آنها استعلام مي نمايد.
مادة 25 دلايل و مدارك معتبر مربوط به غيرقانوني بودن احزاب، سازمان ها و گروه هاي موضوعبند (3) مادة (30) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد مطابق قانون لزوم رسيدگيدقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف _ مصوب 1378 – مجمع تشخيصمصلحت نظام، توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شود.
مادة 26 وابستگان تشكيلاتي و هواداران (موضوع بند (3) مادة (30) قانون) و كساني كه درجهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثري داشته اند (موضوع بند (1) مادة (30) قانون) ونيز ساير موارد موضوع بند (10) مادة (30) قانون، براساس مصوبة مورخ 22/8/1378 مجمعتشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده درانتخابات مختلف يا اعلام مراكز مسؤول.
مادة 27 فرمانداران و بخشداران مراكزحوزه هاي انتخابيه موظفند پس از انقضاي مهلت ثبت نام ضمن دعوت از اعضاي هيأت نظارتمركز حوزة انتخابيه، به منظور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تشكيل جلسه داده و باتوجه به نتايج به دست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلامشده توسط وزارت كشور، نامزدهاي واجد شرايط را حداكثر ظرف ده (10) روز تعيين و مراتبرا صورت جلسه و نتايج را به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.
تبصرة 1 به منظورجلوگيري از وقفه در امر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و اتمام كار در موعد مقرر ضرورياست هيأت هاي اجرايي از روز اول ثبت نام مقدمات اين كار را فراهم نمايند.
تبصرة 2 چنانچه هيأت اجرايي بعضي از داوطلبان را براساس نتايج به دست آمده از بررسي هايلازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور و با رعايت شرايطمقرر در مواد (28)، (29) و (30) قانون واجد صلاحيت نداند و در نتيجه صلاحيت آنان رارد كند، موظف است مراتب را با ذكر اسناد و مدارك مذكور و اشاره به مواد قانوني وبندها و تبصره هاي آنها در صورت جلسه درج نمايد.
تبصرة 3 رد صلاحيت داوطلباننمايندگي مجلس شوراي اسلامي در مورد شرط اعتماد و التزامي عملي به اسلام و نظاممقدس جمهوري اسلامي ايران بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشدكه مطابق مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبانرد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع قضايي و نظارتيارسال شده است.
تبصرة 4 هيأت هاي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در اجرايبند (3) مادة (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با لحاظ اينكه مناط ابراز وفاداري بهقانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، اظهار، اعلام يا هر طريق ديگري است كهبه صورت مستند توسط داوطلب ابراز شده باشد و در چارچوب قانون اقدام لازم را به عملخواهند آورد.
مادة 28 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفندبلافاصله پس از دريافت صورت جلسة رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، نتيجه آن را به هيأتنظارت استان و ستاد انتخابات كشور اعلام و يك نسخه از صورت جلسه را به ضميمة اسنادو مدارك به هيأت نظارت استان و يك نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور با سريعترين وسيله ارسال نمايند.
تبصرة 1 فرمانداران و بخشداران به منظور تسريع در كارمي توانند ضمن ارسال متن صورت جلسة مذكور توسط نمابر، اصل مدارك را براي ارسال بهوزارت كشور تحويل ستاد انتخابات استان بدهند.
تبصرة 2 ستاد انتخابات استان موظفاست ترتيبي اتخاذ نمايد تا حداكثر يك روز پس از اتمام كار بررسي صلاحيت داوطلبان درهيأت هاي اجرايي ، صورت جلسات مربوط توسط پيك ويژه در اختيار ستاد انتخابات كشورقرار گيرد.
مادة 29 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند علترد صلاحيت داوطلبان را با ذكر مواد قانوني مورد استناد به صورت كتبي و محرمانه بهداوطلب ذي ربط ابلاغ نمايند.
تبصرة 1 در صورت درخواست داوطلب، بايد دلايل ومدارك رد صلاحيت وي نيز توسط مرجع رسيدگي كننده با لحاظ مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمعتشخيص مصلحت نظام به اطلاع وي رسانده شود.
تبصرة 2 فرمانداران و بخشداران مراكزحوزه هاي انتخابيه بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه نتيجه رد صلاحيت داوطلباندر موعد مقرر و بدون تأخير به دست داوطلبان ذي ربط يا نمايندة وي به آدرسي كه اعلامنموده است، برسد.
مادة 30 داوطلباني كه صلاحيتشان در هيأت اجرايي رد شده است. مي توانند به استناد تبصرة ذيل مادة (51) قانون ظرف چهار (4) روز از ابلاغ مراتب ردصلاحيت، شكايت خود را مستدلاً به هيأت نظارت استان مربوط اعلام نمايند و در صورتتمايل حسب مصوبة مورخ 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق بهشكايت داوطلبان رد صلاحيت شده، توضيحات و دفاعيات خود را به طور حضوري به سمع اعضايهيأت نظارت استان و هيأت مركزي نظارت برسانند و هيأت هاي نظارت موظف به رسيدگي ميباشند.
مادة 31 هيأت هاي نظارت استان ها در اجراي مادة (52) قانون، ظرف مدت هفت (7) روز به شكايات دريافتي از داوطلبان رد صلاحيت شده در هيأت اجرايي رسيدگي ونتيجه را صورت جلسه مي نمايند.
تبصرة 1 چنانچه هيأت نظارت استان ها پيشنهاد ردصلاحيت بعضي از داوطلباني را داشته باشند كه از نظر هيأت اجرايي واجد صلاحيت هايقانوني شناخته شده بودند، مكلفند علت رد صلاحيت را با ذكر مواد قانوني مورد استنادو دلايل و مدارك مربوط، با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف، در صورت جلسه درج نمايند.
تبصرة 2 هيأت هاينظارت استان ها به منظور تسريع در كار مي توانند بلافاصله پس از دريافت صورت جلساتاز حوزه هاي انتخابيه مربوط، مقدمات رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را آغاز نمايند.
تبصرة 3 هيأت هاي نظارت استان موظفند بلافاصله نتايج رسيدگي به شكايات داوطلبانرد صلاحيت شده و همچنين اظهار نظر خود در خصوص داوطلباني كه توسط هيأت اجرايي واجدشرايط قانوني تشخيص داده شده اند را كه بايد با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق بهشكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف صورت گيرد با سريع ترين وسيله بههيأت مركزي نظارت ارسال نمايند.
مادة 32 هيأت هاي نظارت استان ها بلافاصله پساز اعلام مراتب به هيأت مركزي نظارت، موظفند در خصوص دريافت نظرية هيأت مركزينظارت، پيگيري لازم به عمل آورند و پس از كسب نظرية هيأت مركزي نظارت، مراتب را دراجراي تبصرة (1) مادة (52) قانون صورت جلسه كرده و بلافاصله يك نسخة آن را بهفرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابية ذي ربط ارسال نمايند.
تبصره هيأت هاينظارت استان ها بايد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايند كه حداكثر در پايانمهلت هفت (7) روزة رسيدگي به شكايات داوطلباني كه صلاحيت شان در هيأت اجرايي رد شدهاست، رسيدگي نمايند.
مادة 33 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيهموظفند حداكثر ظرف مدت بيست و چهار (24) ساعت پس از وصول صورت جلسه به شكاياتداوطلباني كه صلاحيت شان در هيأت اجرايي رد شده است و همچنين اظهار نظر در خصوصساير داوطلبان از هيأت نظارت استان، ابتدا بلافاصله مراتب رد صلاحيت داوطلبان را باذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل و مدارك مربوط با لحاظ مصوبة مورخ 22/8/1378مجمع تشخيص مصلحت نظام به داوطلبان ذي ربط ابلاغ و سپس متن صورت جلسة مذكور را بهستاد انتخابات كشور اعلام نمايند. تأييد صلاحيت نيز به داوطلبان ذي ربط ابلاغ خواهدشد.
مادة 34 كلية داوطلباني كه صلاحيت ايشان در هيأت اجرايي تأييد مي شود وليهيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظر به رد صلاحيت آنان دارد و همچنين كلية داوطلبانيكه صلاحيت ايشان توسط هيأت اجرايي رد مي شود و اين رد صلاحيت مورد تأييد هيأت مركزينظارت نيز قرار گرفته است، در اجراي تبصره هاي (2) و (3) مادة (52) قانون مي تواننداعتراض خود را ظرف مدت بيست و چهار (24) ساعت پس از ابلاغ مراتب رد صلاحيت، بهعنوان شوراي نگهبان به صورت مستقيم يا از طريق هيأت نظارت استان اعلام نمايند.
تبصره داوطلباني كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي تأييد شده است، ولي هيأت مركزينظارت بر انتخابات براساس شرايط قانوني و مستند به دلايل و مدارك معتبر و با توجهبه قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف،صلاحيت ايشان را در ابتدا رد كرده است، مي توانند علاوه بر اعتراض كتبي، به طورحضوري توضيحات و دفاعيات خود را به سمع اعضاي شوراي نگهبان نيز برسانند.
مادة 35 ستاد انتخابات كشور مؤظف است پس از دريافت نظرية شوراي نگهبان در خصوص تأييد يارد صلاحيت كلية داوطلبان سراسر كشور، حداكثر ظرف مدت يك روز مراتب را حسب مورد بههر يك از مراكز حوزه هاي انتخابيه ذي ربط ابلاغ نمايد.
تبصرة 1 چنانچه نظرشوراي نگهبان مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت ايشان در مراحل قبلي (درهيأت اجرايي و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) تأييد شده است، مراتب رد صلاحيت باذكر مواد قانوني مورد استناد و با توجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكاياتداوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، به ستاد انتخابات كشور اعلام مي گردد تاستاد انتخابات كشور از طريق مركز حوزة انتخابيه مراتب را به داوطلب ذي ربط ابلاغنمايد.
تبصرة 2 داوطلبان مشمول تبصرة (1) اين ماده مي توانند حداكثر ظرف سه روزاز تاريخ ابلاغ مراتب رد صلاحيت، از شوراي نگهبان با اداي توضيحات و دفاعيات لازمدرخواست رسيدگي مجدد نمايند.
تبصرة 3 شوراي نگهبان ظرف حداكثر هفت (7) روز ازدريافت هر يك از درخواست هاي رسيدگي مجدد به رد صلاحيت داوطلبان، به درخواست رسيدگيو نتيجه را به ستاد انتخابات كشور اعلام مي نمايد.
مادة 36 فرمانداران وبخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از دريافت نظرية شوراي نگهبان در خصوصرسيدگي مجدد به درخواست داوطلبان رد صلاحيت شده از ستاد انتخابات كشور، ضمن ابلاغنظر شوراي نگهبان درخصوص رد صلاحيت كلية داوطبان رد صلاحيت شده به داوطلبان ذي ربط،حداكثر ظرف يك (1) روز آگهي اسامي نامزدهاي تأييد شده توسط هيأت مركزي نظارت و ياشوراي نگهبان را در سراسر حوزة انتخابيه منتشر نمايند.
تبصرة 1 در اجراي تبصرة (2) مكرر ذيل مادة (20) قانون براي جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي،چنانچه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت مركز حوزة انتخابيه، نامزدي در حوزة انتخابيهبراي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي اومشابه نام خانوادگي و يا نام يا نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آنحوزه باشد، هيأت هاي اجرايي و نظارت مربوط موظفند با هماهنگي يكديگر مشخصه اي رابراي وي تعيين و مراتب را براي قيد در تبليغات انتخاباتي به داوطلب ذي ربط و درج درآگهي انتشار اسامي نامزدها به فرماندار / بخشدار مركز حوزة انتخابيه اعلام نمايند.
تبصرة 2 چنانچه داوطلب به غير از نام و نام خانوادگي مندرج در شناسنامه به نامديگري نيز مشهور باشد كه آن را در پرسشنامه اعلام داوطلبي قيد كرده است و موردتأييد هيأت اجرايي نيز باشد، فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه موظف است آننام را نيز در آگهي اسامي نامزدها قيد نمايد. ملاك احتساب رأي به هر يك از نامزدها،نام خانوادگي يا اشتهار آنان كه در آگهي اسامي نامزدها آمده است، مي باشد و در صورتتشابه اسمي، تبصرة (2) ذيل مادة (20) قانون اجرا خواهد شد.
مادة 37 فرماندارانو اصفهان موظفند پس از دريافت نظرية شوراي نگهبان در خصوص صلاحيت داوطلبان از وزارتكشور، ضمن ابلاغ نظر شوراي نگهبان در خصوص رد صلاحيت به داوطلبان ذي ربط، حداكثرظرف يك (1) روز آگهي اسامي كليه نامزدهاي انتخابي اقليت هاي ديني تأييد شده توسطهيأت مركزي و يا شوراي نگهبان را به تفكيك هر يك از اقليت هاي ديني با رعايت تبصرةذيل مادة (36) آيين نامه در مركز حوزة انتخابيه منتشر نمايند و سپس به منظورجلوگيري از وقفه در انتشار آگهي در حوزه هاي فرعي، اسامي نامزدهاي انتخابات را باسريع ترين وسيلة مخابراتي به فرمانداري ها و بخشداري هاي حوزه هاي فرعي انتخاباتاقليتهاي ديني اعلام كنند تا فرمانداران و بخشداران مذكور رأساً و به طور جداگانهبراي هر يك از اقليت هاي ديني، نسبت به چاپ و انتشار آگهي اقدام نمايند.
مادة 38 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از انتشارآگهي اسامي نامزدهاي انتخاباتي، يك نسخه از آن را به هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيهو دو نسخه به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به هيأت نظارت استان ارسال نمايند.
فصل چهارم – تبليغات

مادة 39 از زمان ثبت نام داوطلبانتا هنگام شروع تبليغات رسمي، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان نامزدنمايندگي مجلس ممنوع مي باشد.
مادة 40 تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت (8) روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي شود و دقيقاً بيست و چهار (24) ساعت قبل ازشروع اخذ رأي پايان مي پذيرد.
مادة 41 چنانچه نامزدهاي انتخاباتي بخواهند درآثار تبليغاتي از اعلام نظر شخصيت ها در تأييد خود استفاده كنند، لازم است اولاًاعلام نظر شخصيت ها بدون ذكر عنوان و مسئوليت باشد، ثانياً مدرك كتبي امضاء شدةايشان، تسليم هيأت اجرايي شده باشد.
مادة 42 پس از اعلام حمايت گروه ها و مجامعو اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، وي مي تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجازخود درج و منتشر نمايد.
مادة 43 نصب هرگونه تابلو كه نشان دهنده مكان ستادتبليغات انتخاباتي نامزدها باشد، بلامانع است.
مادة 44 عكس براي تراكت، زندگينامه و جزوه در صورت رعايت موارد زير، نوع و محدوديت خاص ديگر نداشته و رنگي يا غيررنگي بودن كاغذ يا نوشتة آثار تبليغاتي مجاز بلامانع است.
مقصو از تراكت، هرنوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 15*20 سانتي متر از كاغذ يامقوا چاپ و منتشر مي گردد. زندگي نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتياست كه به صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه آن نبايد از 15*20 سانتي متر تجاوزنمايد.
مادة 45 حذف شده است.
مادة 46 نصب هر گونه آثار تبليغاتي به صورتپلاكارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعيت ها به شرطي مجاز است كه فقط در جهتتشويق و ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصينداشته باشد.
مادة 47 نامزدهاي انتخاباتي مي توانند با استفاده از آثارتبليغاتي مجاز به صورت مشترك نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند.
مادة 48 نصب واستفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبليغاتي نامزدها و محل سخنراني ايشان مجازاست. استفاده از بلندگوها در خارج از محيط سخنراني و ستاد تبليغاتي ممنوع مي باشد.
مادة 49 اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي موظفند قبل از شروع اخذ رأي، هرگونه آگهيو آثار تبليغاتي نامزدها را از محل شعبه ثبت نام امحا نمايند و ترتيبي اتخاذ كنندكه در طول ساعات رأي گيري نيز محل اخذ رأي عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدهاباشد.
مادة 50 تشكيل ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها (اعم ازاينكه مركز بخش شهر يا روستا باشد) شهرها و شهرستان ها مجاز بوده و در شهرهاي بزرگدر هر منطقة شهرداري مي توان يك محل به عنوان ستاد تبليغاتي داير كرد. قبل از تشكيلستاد لازم است محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري اعلام گردد.
مادة 51 نامزدهاي نمايندگي بايد طرفداران خود را به نحو مقتضي توجيه نمايند تااز پاره كردن يا محو آثار تبليغاتي ساير نامزدها خودداري كنند و بر عليه ديگرنامزدهاي انتخاباتي به هيچ طريقي تبليغ ننمايند.
مادة 52 شهرداري ها مي توانندبا استفاده از امكانات محلي، مكان هاي مناسبي را براي الصاق و يا اراية آثارتبليغاتي نامزدها تعيين نمايند.
مادة 53 فرمانداران و بخشداران موظفند از طريقنيروي انتظامي، شهرداري و ساير مراجع محلي نسبت به امحاي آثار تبليغاتي كه در محلهاي ممنوع نصب شده اند، اقدام نمايند.فصل پنجم – تعيين محل شعبثبت نام و اخذ رأي و اعضاي شعب
مادة 54 بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصليو علي البدل و تشكيل هيأت اجرايي، هيأت هاي اجرايي حوزه هاي فرعي موظفند در اجرايمادة (36) قانون به منظور تعيين تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي تشكيلجلسه داده و مراتب را صورت جلسه نموده و به وسيلة فرماندار يا بخشدار حوزة فرعي بهفرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه اعلام دارند.
مادة 55 هيأت هاي اجراييمراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از دريافت صورت جلسات تعيين شعب ثبت نام و اخذرأي حوزه هاي فرعي ضمن بررسي و تصويب آنها، شعب ثبت نام و اخذ رأي مركز حوزهانتخابيه را نيز تعيين و مراتب را صورت جلسه نمايند.
تبصرة 1 استقرار شعب ثبتنام و اخذ رأي در محل ابنية تاريخي ممنوع مي باشد.
تبصرة 2 غير از موارداستثناء شده در تبصرة (2) مادة (40) قانون، تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذرأي مرحلة دوم انتخابات، همان تعداد و محل استقرار شعب در مرحلة اول مي باشد وهرگونه تغييري در اين خصوص ممنوع است.
تبصرة 3 استثنائاً در انتخابات سراسريششمين دورة مجلس شوراي اسلامي در حوزة انتخابية «تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر» تعداد شعب ثبت نام و اخذ رأي مرحلة دوم انتخابات با در نظر گرفتن پراكندگي حوزةانتخابيه مي تواند با نظر هيأت هاي اجرايي و نظارت حداكثر به ميزان يك سوم تعدادشعب مرحلة اول كاهش داده شود.
مادة 56 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هايانتخابيه به محض وصول صورت جلسة تعيين شعب ثبت نام و اخذ رأي از هيأت اجرايي مركزحوزة انتخابيه نسبت به انتشار آگهي انتخابات به ترتيبي اقدام مي نمايند كه موعدمقرر قانوني در مادة (38) قانون دقيقاً رعايت شده و نه (9) روز قبل از روز اخذ رأي،آگهي انتخابات در سراسر حوزة انتخابيه منتشر شده باشد.
تبصره فرمانداران تهرانو اصفهان به عنوان فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابية اقليت هاي ديني، مي توانندوظيفة انتشار آگهي انتخابات را به فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي اقليت هايديني محول نمايند.
مادة 57 فرمانداران و بخشداران براي الصاق آگهي انتخابات درمعابر عمومي و گذرگاه ها در سراسر حوزة انتخابيه با استفاده از امكانات نيرويانتظامي، شهرداري ها و ساير منابع محلي اقدام خواهند نمود.
مادة 58 فرماندارانو بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در اجراي مادة (39) قانون، سه نسخه ازآگهي هاي منتشر شده را به ستاد انتخابات كشور و براي پيش بيني هاي لازم در سطحاستان يك نسخه به ستاد انتخابات استانداري ارسال دارند. ستاد انتخابات كشور يك نسخهاز اين آگهي ها را به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي نمايند.
مادة 59هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي موظفند در اجراي مادة (40) قانون نسبت به تنظيم صورت جلسة تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي اقدامنمايند. در شعب پر تراكم به تشخيص هيأت اجرايي مي توان به جاي پنج (5) نفر، هفت (7) نفر را به عنوان عضو شعبه تعيين كرد.
تبصرة 1 براساس تبصرة (4) ذيل مادة (32) قانون بايد از عضويت كساني كه در انتخابات قبل مرتكب تخلف شده باشند، در شعب اخذرأي خودداري گردد.
تبصرة 2 به استناد مادة (33) قانون، اعضاي شعب ثبت نام و اخذرأي نبايد در حوزة انتخابيه با داوطلبان انتخابات خويشاوندي نسبي يا سببي داشتهباشند.
مادة 60 فرمانداران و بخشداران موظفند با توجه به صورت جلسة هيأت اجراييمبني بر تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام كنند واز ايشان براي تحويل گرفتن صندوق، لوازم و مدارك ثبت نام و اخذ رأي دعوت به عملآورند.
مادة 61 فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي در جلسة توجيهي ضمن آموزش هاي لازم دربارة برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأيو قرائت آراء، ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، اعضاي شعبثبت نام و اخذ رأي به محل شعب اعزام شوند و با انتخاب هيأت رييسه، محل شعبه راآماده براي اخذ رأي نمايند.
مادة 62 فرمانداران و بخشداران موظفند به گونه ايبرنامه ريزي نمايند كه در مناطق دورافتاده و صعب العبور حتي الامكان يك روز قبل ازروز اخذ رأي، تعرفه و برگ هاي رأي و مهر انتخابات و ساير وسايل و لوازم انتخاباتيدر اختيار اعضاي شعبه قرار گيرد. تحويل موارد فوق به اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأيدر شهرها بايد در همان روز اخذ رأي و چند ساعت قبل از آغاز رأي گيري انجام شود.
مادة 63 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در اجراي مادة (41) قانون نسبت به صدور حكم نمايندة فرماندار يا بخشدار اقدام نمايند.
تبصرة 1فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه مي تواند اختيار تعيين نماينده را بهفرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي تفويض نمايد.
تبصرة 2 فرمانداران و بخشدارانموظفند حداقل پنج (5) روز قبل از روز اخذ رأي، وظايف نمايندگان فرماندار يا بخشداررا به نحو مقتضي به نامبردگان يادآوري كنند و آموزش لازم را براي آنان بدهند.
تبصرة 3 فرمانداران و بخشداران براي تعيين نمايندة خود در شعب ثبت نام و اخذرأي حتي الامكان از كارمندان فرمانداري يا بخشداري و يا ساير ادارات دولتي استفادهخواهند كرد.
تبصرة 4 در صورت تعيين و معرفي كتبي ناظر براي هر يك از شعب ثبتنام و اخذ رأي حوزة انتخابيه از طرف هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه، فرمانداران وبخشداران موظفند نسبت به اعزام آنان به محل شعبة ثبت نام و اخذ رأي در معيت سايراعضاء اقدام نمايند.
مادة 64 فرمانداران و بخشداران موظفند براي حفاظت شعب ثبتنام و اخذ رأي با همكاري نيروي انتظامي محل به تعداد لازم از مأموران انتخاب و ضمنصدور ابلاغ نامبردگان، آنان را در معيت اعضاي شعبه و نمايندة فرماندار يا بخشدار بهمحل اعزام نمايند.
تبصره نيروي انتظامي مي تواند در صورت نياز با تصويب شورايتأمين ذي ربط از نيروهاي نظامي نيز براي حفاظت از شعب ثبت نام و اخذ رأي استفادهنمايد.فصل ششم – ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرا

مادة 65 برنامة ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرا:
اعضاي شعب ثبتنام و اخذ رأي حداقل يك ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر شده، ابتدا نسبت بهثبت اسامي هيأت رييسه در صدر فرم صورت جلسه نتيجة اخذ رأي شعبه اقدام و آن را امضاءو سپس صندوق اخذ رأي را بايد در حضور نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه ونمايندة فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور (چنانچه نمايندگان فرماندار يابخشدار و بازرس وزارت كشور حضور داشته باشند) باز و پس از حصول اطمينان از خاليبودن صندوق آن را لفاف و با مهر شعبة ثبت نام و اخذ رأي و همچنين مهر هيأت نظارت برانتخابات حوزة انتخابيه لاك و مهر مي نمايند.
ضمناً در صورتي كه صندوق اخذ رأيبه گونه اي طراحي و ساخته شده باشد كه نيازي به لفاف نداشته باشد، فقط محل يا محلهاي تعيين شده بر روي صندوق رأي، پس از بستن آن، در مراحل مختلف برنامة اخذ رأي ومحل شكاف صندوق براي انداختن رأي در پايان برنامه، با مهر انتخابات و مهر هيأتنظارت لاك و مهر خواهد شد. و برنامة اخذ رأي و قرائت آراء را در (6) مرحله به شرحزير انجام مي دهند:
اول _ مرحلة مراجعة رأي دهندگان
دوم – مرحلة كنترل
سوم – مرحلة ثبت نام
چهارم – مرحلة اخذ رأي
پنجم – مرحلة قرائت و شمارشآرا
ششم – مرحلة تنظيم و تكميل صورت جلسه
اول – مرحلة مراجعة رأي دهندگان:
1-
اعضاي شعبه بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي حتي الامكان در محوطه و مكانيمستقر باشد كه يك درب براي ورود و يك درب براي خروج رأي دهندگان داشته باشد.
2-
كلية رأي دهندگان حتي افرادي كه در زندان ها، پادگان ها، بيمارستان ها و نظايراينها به سر مي برند، با در دست داشتن اصل شناسنامه خود در محل شعبة ثبت نام و اخذرأي حضور يافته و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطة اخذ رأي ميشوند.
دوم – مرحلة كنترل:
كنترل در دو مرحله انجام مي شود:
الفنمايندة فرماندار يا بخشدار يا رييس شعبه يا هر يك از منشي هاي شعبة ثبت نام و اخذرأي با ملاحظة شناسنامة رأي دهنده، موارد زير را مورد توجه قرار مي دهند:
1-
شناسنامه به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسلامي ممهور نشده باشد.
2-
شناسنامهمتعلق به شخص مراجعه كننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأي پانزده سال تمام داشتهباشد.
ب – نمايندة فرماندار يا بخشدار يا رييس شعبه و يا هر يك از منشي هاانگشت سبابة دست راست رأي دهنده را مشاهده مي نمايند تا آلوده به رنگ جوهر استامپكه نشانة دادن رأي در شعبة ديگر است، نباشد. چنانچه مراجعه كننده داراي شناسنامه ايباشد كه ممهور به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسلامي در روز اخذ رأي بوده و دلالتبر دادن رأي در شعبة ديگري نمايد يا در انگشت سبابة او اثر جوهر استامپ شعبة اخذرأي ديگري مشاهده شود، يا دستور نمايندة فرماندار يا بخشدار از رأي دادن وي جلوگيريبه عمل آيد.
سوم – مرحلة ثبت نام:
1-
پس از انجام مرحلة كنترل و حصولاطمينان از اينكه شناسنامه متعلق به مراجعه كننده است و واجد شرايط رأي دادن ميباشد يك نفر از منشي ها براساس مندرجات شناسنامة رأي دهنده و در صورت لزوم پرسش ازوي نسبت به ثبت مشخصات و اطلاعات لازم از رأي دهنده روي برگ تعرفه اقدام و پس ازاخذ اثر انگشت وي روي برگ تعرفه، آن را با قيد تاريخ، با مهر انتخابات مجلس شوراياسلامي ممهور و امضاء مي نمايد.
2-
متصدي ثبت نام، شناسنامة رأي دهنده را درمحل تعيين شده به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل نمايد.
3-
وزارت كشور ميتواند به منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل جنس، سن و ... فرم هاي جداگانه اي تهيه نمايد. نمايندة فرماندار – بخشدار يا يكي از اعضاي شعبهموظفند فرم هاي اطلاعات آماري را هنگام ثبت نام از رأي دهندگان تكميل نمايند. اينفرم ها در پايان بدون آنكه در داخل صندوق اخذ رأي انداخته شود، حسب مورد به بخشدارييا فرمانداري مربوط تحويل داده خواهد شد. نتايج اين فرم ها هيچگونه اعتبار و سنديتو تأثيري در روند محاسبة نتايج آراي انتخابات نخواهد داشت.

چهارم – مرحلةاخذ رأي:
1-
پس از ثبت نام رأي دهنده، برگ رأي توسط متصدي ثبت نام و ناظر هيأتنظارت به مهر انتخابات و مهر هيأت نظارت ممهور و پس از جدا شدن به رأي دهنده تحويلمي گردد.
رأي دهنده پس از اخذ برگ رأي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصه هاينامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود را بر روي آن مي نويسد و در صورتي كه نام و نامخانوادگي نامزدها قبلاً در برگ رأي چاپ شده باشد، در مقابل اسم نامزد يا نامزدهايمورد نظر خود، علامت مي زند و پس از انداختن برگ رأي در صندوق اخذ رأي، از دربخروجي شعبه خارج مي گردد. بديهي است تعرفة انتخاباتي و قسمت ويژة نظارت پس از ممهورشدن تحت نظر مشترك اعضاي شعبه و ناظرين شوراي نگهبان نگهداري خواهد شد.
2-
نمايندة فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذنمايند كه رأي دادن و انتخاب نامزد يا نامزدها مخفي و به صورت كاملاً آزاد و بدوناعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و هيچ يك از اعضاي شعب و نمايندة فرماندار يابخشدار و مأموران انتظامي و نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه و اصولاًً كليةافرادي كه به نحوي از انحاء در شعبه وظيفه اي به عهده دارند، حق نوشتن برگ رأي ياعلامت زدن در مقابل نام نامزد يا نامزدها براي اشخاص را ندارند. در صورتي كه براينوشتن يا علامت زدن در مقابل نام نامزد يا نامزدهاي مورد نظر بر روي برگ رأي نيازبه فرد ديگري باشد، رأي دهنده بايد از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد ويهستند استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز كنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد.
3-
نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه در صورت مشاهدة تخلف يا اعمال نفوذ،موظف است مراتب را به اعضاي شعبه و نمايندة فرماندار يا بخشدار تذكر دهد و آنان ضمنبررسي موضوع بايد فرد يا افراد خاصي را توسط مأموران انتظامي حاضر در شعبه جلب ومراتب را صورت جلسه نمايند و همراه خاطي تحويل مقامات قضايي دهند.
4-
نمايندةفرماندار يا بخشدار و يا رئيس شعبة ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود كه هيچفرد مسلحي وارد شعبه اخذ رأي نشود. كنترل اين امر توسط مأموران انتظامي در جلوي دربورودي شعبه انجام مي شود.
5-
به استناد تبصرة ذيل ماده( 55) قانون، به جزمسؤولان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي، ناظران شوراي نگهبان ، بازرسان وزارت كشورو نمايندگان نامزدها، حضور ديگر افراد در شعب ثبت نام و اخذ رأي ممنوع و جرم است وبه جز مسؤولان ياد شده افرادديگر فقط ميتوانند به عنوان رأي دهنده در محل شعبه حضوريابند و بلافاصله پس از دادن رأي، محل شعبه را ترك نمايند. رييس شعبه يا نمايندةفرماندار يا بخشدار با همكاري مأموران انتظامي موظفند از حضور افراد غير مسؤول درمحل شعبه جلوگيري به عمل آورند.

پنجم – مرحلة قرائت و شمارش آرا:

يكم – شيوة دستي:
1-
اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذ رأي در صورت حصولاطمينان از اينكه كلية مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوق هاي رأي انداخته اند وديگر كسي براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه هايمصرف شده و تعرفه و برگ رأي مصرف نشدة باقي مانده، مراتب را در صورت جلسه درجخواهند كرد.
2-
اعضاي شعبه با حضور نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه ونمايندة فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور، شمارش و قرائت آرا را آغاز مينمايند و موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه كار قرائت و شمارش آرا همواره توسط حداقلدو نفر انجام شود تا در اين باره مراقبت هاي لازم به عمل آيد.
تبصرة 1 ترتيبشمارش و قرائت آرا به اين صورت است كه ابتدا رييس يا نايب رييس شعبة اخذ رأي باهمكاري منشي ها تعداد تعرفه هاي مصرف شدة ثبت مشخصات رأي دهنده را شمارش مي كنند وضمن تطبيق تعداد آن با تعداد قسمت هاي ويژة نظارت، تعداد هر دو قسمت به تفكيك درصورت جلسه درج مي گردد. سپس لاك و مهر صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخلصندوق را بدون آنكه خوانده شود برگ شماري و به شرح زير اقدام مي نمايند:
الفچنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد قسمت هاي ويژة نظارت باشد، بهتعداد اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگقرمز، جملة «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأي نيزدرج و در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند.
ب – چنانچه پس از اجراي قسمت (الف)،باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه هاي صادر شده يعني قسمت ثبتمشخصات رأي دهنده بيشتر باشد، به تعداد اضافي از مجموع برگ هاي آرا بدون آنكهخوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملة «باطل شد» بر روي آن قيد و آنرا باطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمة صورت جلسه مينمايند.
ج – در هر حال چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر ازتعداد قسمت ويژه نظارت يا تعرفه مصرف شده يعني قسمت ثبتمشخصات رأي دهنده باشد،اقدام خاصي صورت نمي گيرد و فقط تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق در صورت جلسه درج ميشود.
تبصرة 2 پس از اينكه برگ هاي رأي به ترتيب مذكور در فوق شمارش شد، قرائتآراء با رعايت مواد (18) ، (19)، (20) و (21) قانون و بندها و تبصره هاي ذيل آنها ومادة (2) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراياسلامي و الحاق يك تبصره به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي – مصوب 13/10/1378 انجام مي شود.

دوم – شيوة به كارگيري دستگاه هاي شمارشگر رايانهاي :
1-
چنانچه با توافق وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت مقرر شده باشد كه كارقرائت و شمارش آراء با دستگاه هاي شمارشگر رايانه اي انجام شود اعضاي شعبه پس ازانقضاي مدت اخذ رأي حصول اطمينان از اينكه كليه مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخته اند و ديگر كسي براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد با حضور ناظرهيأت نظارت و نمايندة فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور كار شمارش آرا را بهشرح زير انجام مي دهند:
الف – ابتدا رييس يا نايب رئيس شعبة اخذ رأي با همكاريمنشي ها تعداد تعرفه هاي مصرف شده ثبت مشخصات رأي دهنده را شمارش مي كنند و ضمنتطبيق تعداد آنها با تعداد قسمت هاي ويژة نظارت، تعداد هر دو قسمت به تفكيك در صورتجلسه درج مي گردد. سپس لاك و مهر صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخلصندوق را بدون آنكه خوانده شود برگ شماري و به شرح زير اقدام مي نمايند:
بچنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد قسمت هاي ويژة نظارت باشد، بهتعداد اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگقرمز، جملة «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأي نيزدرج و در پايان ضميمة صورت جلسه مي نمايند.
ج – چنانچه پس از اجراي قسمت «ب» ،باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه هاي صادر شده يعني قسمت ثبتمشخصات رأي دهنده بيشتر باشد، تعداد اضافي از مجموع برگ هاي آرا بدون آنكه خواندهشود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جملة «باطل شد» بر روي آن قيد و آن راباطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمة صورت جلسه مي نمايند.
د – در هر حال چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعدادقسمت ويژة نظارت يا تعرفة مصرف شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده باشد، اقدامخاصي صورت نمي گيرد و فقط تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق در صورت جلسه درج مي شود.
2-
در صورتي كه در ميان آراي ريخته شده به صندوق، آراي فاقد مهر انتخابات يافاقد مهر هيأت نظارت وجود داشته باشد، پشت آنها به تفكيك با رنگ قرمز، جملة «باطلشد» نوشته مي شود و پس از بسته بندي، تعداد هر يك در صورت جلسه قيد مي گردد.
3-
پس از اجراي مراحل فوق، كليه تعرفه هاي صادر شده و برگ هاي رأي، همراه با يك نسخهاز صورت جلسه داخل صندوق قرار داده مي شود و صندوق اخذ رأي پس از لفاف، لاك و مهرمي گردد.
4-
اعضاي شعبه بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه كار شمارش تعرفه هاي صادرشده و برگ هاي رأي داخل صندوق با حضور نمايندة هيأت نظارت و نمايندة فرماندار يابخشدار و بازرس وزارت كشور انجام شده و در اين باره مراقبت هاي لازم را به عملآورند. قسمت هاي ويژة نظارت براي تحويل به هيأت نظارت مربوط تحويل ناظر شعبه ميگردد.
5-
اعضاي شعبة ثبت نام و اخذ رأي موظفند همراه با ناظر شعبه و نمايندةفرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور و مأموران محافظ صندوق، صندوق يا صندوق هايمحتوي تعرفه و آرا را براي قرائت و شمارش آرا به محل استقرار دستگاه هاي شمارشگرآرا كه از قبل مشخص شده است، حمل نمايند و در صورت عدم امكان حضور تمامي اعضايشعبه، حضور رييس يا نايب رييس آن الزامي است.
6-
پس از رسيدن مسؤولان شعبه وصندوق اخذ رأي به محل استقرار دستگاه هاي شمارشگر، صندوق اخذ رأي باز و آراي ريختهشده در آن كه قبلاً آراي زايد بر تعرفه ثبت مشخصات رأي دهندگان و قسمت ويژة نظارت وآراء فاقد مهر انتخابات يا مهر هيأت نظارت از آنها جدا شده است، براي قرائت و شمارشبه كاربر دستگاه تحويل داده مي شود.
7-
كليه موارد فوق بايد با رعايت مواد (18)، (19)، (20) و (21) و مادة (2) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراينگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به مادة (20) قانونانتخابات مجلس شوراي اسلامي – مصوب 13/10/1378 قانون باشد.

ششم – مرحلةتنظيم صورت جلسة قرائت و شمارش آرا:

يكم – شيوة دستي:
پس از خاتمةشمارش و قرائت آرا، صورت جلسة اخذ رأي شعبه در شش نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هر يكاز دارندگان رأي در صورت جلسه نوشته مي شود. صورت جلسه پس از تنظيم به امضاينمايندة فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعبة اخذ رأي و نمايندة هيأت نظارت بر حوزةانتخابيه و بازرس وزارت كشور مي رسد و بلافاصله يك نسخه از صورت جلسه همراه با كليةتعرفه هاي مصرف شده و برگ هاي رأي قرائت شده داخل صندوق رأي قرار داده مي شود و پساز لفاف و لاك و مهر شدن صندوق (صندوق ها) اعضاي شعبة اخذ رأي به اتفاق نمايندةفرماندار يا بخشدار در معيت مأموران انتظامي، صندوق (صندوق هاي) رأي را به همراه دونسخه از صورت جلسة شعبة اخذ رأي و تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشده باقي مانده و سايرلوازم و مدارك رسماً تحويل هيأت اجرايي يا نمايندة آن مي دهند؛ اگر در روز اخذ رأياشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد، بايد در صورت جلسه ذكر گردد و به امضاي اعضايشعبه و نمايندة فرماندار يا بخشدار و نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه و بازرسوزارت كشور برسد.

دوم – شيوة به كارگيري دستگاه هاي شمارشگر رايانه اي :
پس از خاتمة شمارش و قرائت آرا، صورت جلسة نتايج در شش نسخه تنظيم و به امضايكاربر دستگاه و حداقل رييس يا نايب رييس شعبه، ناظر هيأت نظارت، نمايندة فرمانداريا بخشدار و بازرس وزارت كشور مي رسد و بلافاصله يك نسخه از صورت جلسه همراه باكلية تعرفه هاي مصرف شده و برگ هاي رأي قرائت شده و يك نسخه از صورت جلسة تنظيمي درمحل شعبه داخل صندوق رأي قرار داده مي شود و پس از لفاف كردن و لاك و مهر شدن صندوق (صندوق هاي ) رأي به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبة اخذ رأي و تعرفه و برگ هايرأي مصرف نشدة باقي مانده و ساير لوازم و مدارك رسماً تحويل هيأت اجرايي يا نمايندةآن مي گردد. اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد، بايد در صورتجلسة تنظيمي در محل شعبه ذكر گردد.
مادة 66 برنامة ثبت نام، اخذ رأي، قرائت وشمارش آراي مرحله دوم:
برنامة مرحلة اول ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرابا رعايت نكات زير در مرحلة دوم تكرار مي گردد:
1-
چنانچه شناسنامة رأي دهندهبه مهر انتخابات ممهور شده است، بايد مربوط به همان حوزة انتخابيه اي باشد كه درمرحلة دوم مراجعه كرده است.
2-
چنانچه رأي دهنده در مرحلة اول به هيچ يك ازحوزه هاي انتخابيه مراجعه نكرده و شناسنامه اش فاقد مهر مرحلة اول انتخابات باشد،مي تواند به هر يك از حوزه هاي انتخابيه اي كه تمايل دارد، مراجعه كند.
3-
شناسنامة مراجعه كننده به مهر انتخاباتي مرحلة دوم انتخابات جاري ممهور نشده باشد.
4-
با رعايت مفاد بندهاي ياد شده، شناسنامة رأي دهنده به مهر مرحلة دومانتخابات جاري ممهور گردد.
مادة 67 هيأت هاي اجرايي بخش ها (به استثناي بخشهايي كه مركز حوزة انتخابيه هستند) پس از دريافت كلية صندوق هاي آرا و مدارك و صورتجلسات شعب اخذ رأي انتخابات بخش نسبت به تنظيم صورت جلسة جمع آراي شعب بخش در حضوراعضاي هيأت نظارت در پنج (5) نسخه اقدام نموده و مدارك، لوازم و صندوق ها را بههمراه دو نسخه از صورت جلسة تنظيمي براي ارسال به مركز حوزة انتخابيه تحويل بخشداريا سرپرست بخشداري مي دهند.
مادة 68 بخشداران سراسر كشور ( به استثناي بخشدارانمراكز حوزه هاي انتخابيه) موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسة نتايج اخذ رأيبخش از هيأت اجرايي و فرم هاي نتايج آراي شعب ثبت نام و اخذ رأي كلية مدارك و لوازمو صندوق هاي اخذ رأي، به انضمام دو نسخه از صورت جلسة نتايج اخذ رأي بخش و تعرفه وبرگ هاي رأي مصرف نشدة باقي مانده را به فرماندار متبوع خود ارسال تا از آن طريق بههيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه تحويل شود.
تبصره در بخش هايي كه تابعيتتقسيماتي و تابعيت انتخاباتي آنها متفاوت است و نيز در بخش هايي كه حوزة فرعي يكبخش ديگر مي باشند، بخشداران موظفند صورت جلسة مربوط و ساير مدارك انتخاباتي رامستقيماً به مركز حوزة انتخابية ذي ربط ارسال نمايند.
مادة 69 فرمانداران حوزههاي فرعي موظفند بلافاصله پس از دريافت كلية مدارك، لوازم، صندوق هاي اخذ رأي وصورت جلسات بخش هاي تابع، نسبت به تشكيل جلسة هيأت اجرايي فرعي در حضور هيأت نظارتاقدام و نتيجة كلي انتخابات مركز شهرستان و بخش هاي تابع را صورت جلسه نمايند.
مادة 70 فرمانداران حوزه هاي فرعي موظفند بلافاصله كلية مدارك و لوازم و صندوقهاي اخذ رأي، به انضمام يك نسخه از صورت جلسة هيأت اجرايي فرعي شهرستان و تعرفه وبرگ هاي رأي مصرف نشدة باقي مانده را جهت تحويل به هيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه،به فرمانداري مركز حوزة انتخابيه ارسال نمايند.
مادة 71 فرمانداران و بخشدارانمراكز حوزه هاي انتخابيه پس از دريافت صورت جلسات قرائت آراي حوزه هاي فرعي، كليةمدارك و لوازم و صندوق هاي مربوط به آنها را در اسرع وقت به هيأت اجرايي مركز حوزةانتخابيه تحويل نموده و هيأت اجرايي مركز حوزه با حضور هيأت نظارت پس از تطبيقنتايج، سريعاً نسبت به تنظيم صورت جلسة مشترك نتيجة انتخابات حوزة انتخابيه اقداممي نمايد.
تبصره فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند كليةتعرفه و برگ هاي راي مصرف نشدة باقي مانده را كه از حوزه هاي فرعي تحويل گرفته اند،همراه با آنچه كه در مكز حوزة انتخابيه باقي مانده است، در محل امن نگهداري و حفاظتنمايند.
مادة72 فرمانداران و بخشداران مركز حوزه هاي انتخابيه پس از دريافتصورت جلسة نتيجة انتخابات موضوع مادة (71) اين آيينه نامه، بلافاصله آن را به ستادانتخابات كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس نسبت به آگهي نتيجة انتخابات در سراسرحوزة انتخابيه اقدام مي نمايند
مادة73 هيأت هاي اجرايي حوزه هاي فرعي انتخاباتاقليت هاي ديني بلافاصله پس از دريافت صندوق هاي آرا و مدارك و صورت جلسات شعب اخذرأي انتخابات با حضور اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان نسبت به تنظيم صورت جلسة جمعآراي شعب فرمانداري يا بخشداري مربوط در پنج (5) نسخه اقدام نموده و مدارك، لوازم،صندوق ها، صورت جلسة تنظيمي، تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشدة باقي مانده را جهتاعلام نتيجه به فرماندار مركز حوزة انتخابيه تحويل فرماندار يا بخشدار مربوط مينمايند.
مادة 74 فرمانداران و بخشداراني كه انتخابات اقليت هاي ديني را بهعنوان حوزة فرعي برگزار مي كنند، موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسة نتيجة اخذرأي انتخابات از هيأت اجرايي فرعي اقليت ديني مربوط، مفاد آن را به فرماندار مركزحوزة انتخابية ذي ربط (تهران يا اصفهان) اعلام و متعاقباً يك نسخه از اصل صورتجلسه، به انضمام يك نسخه از نتايج آراي كلية شعب ثبت نام و اخذ رأي را با سريع ترينوسيلة پستي موجود به فرماندار مركز حوزة انتخابيه ارسال نمايند.
تبصره ارسالصندوق هاي رأي و ساير مدارك انتخاباتي مربوط به اقليت هاي ديني به مركز حوزةانتخابيه (تهران يا اصفهان) لزومي ندارد و در فرمانداري ها يا بخشداري هاي حوزةفرعي باقي مي ماند. بديهي است در صورت نياز هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هايانتخابية اقليت هاي ديني به صندوق هاي اخذ رأي و ساير مدارك فرمانداران و بخشدارانحوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني موظفند سريعاً با اعزام پيك ويژه موارد درخواستي رادر اختيار هيأت هاي مذكور قرار دهند.
مادة 75 فرمانداران تهران و اصفهان (مراكزحوزه هاي انتخابية اقليت هاي ديني كشور) بلافاصله پس از وصول نتايج اخذ رأيانتخابات حوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني، براي اين حوزه ها نيز عيناً مواد (71) و (72) اين آيين نامه را به اجرا مي گذارند.
مادة 76 فرمانداران تهران و اصفهانپس از تنظيم آگهي نتيجة انتخابات مربوط به اقليت هاي ديني، بلافاصله ضمن انتشارآگهي مزبور در مركز حوزة انتخابيه، متن آن را به منظور انتشار در حوزه هاي فرعي نيزبه فرمانداران حوزه هاي فرعي اقليت مربوط اعلام مي نمايند.
مادة 77 فرماندارانو بخشداران حوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني، بلافاصله پس از وصول متن آگهي نتيجةانتخابات از فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابية اقليت هاي ديني، به منظور اطلاعاقليت ديني مربوط نسبت به انتشار آن در مهلت مقرر در حوزه هاي فرعي شهرستان يا بخشاقدام خواهند نمود.فصل هفتم – رسيدگي به شكايات و اعلام نظرشوراي نگهبان

مادة 78 در صورتي كه در پايان مهلت قانوني هيچگونه شكايتياز انتخابات نرسيد، هيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه با حضور اعضاي هيأت نظارت تشكيلجلسه داده و مراتب عدم وصول شكايت و اظهار نظر در خصوص چگونگي برگزاري انتخابات راصورت جلسه مي نمايند.
مادة 79 در صورت وصول شكايت به هيأت اجرايي مركز حوزةانتخابيه، شكايات واصل شده با توجه به مادة (68) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلاميمورد رسيدگي قرار گرفته و نتيجه صورت جلسه مي گردد.
مادة 80 فرمانداران وبخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بلافاصله سه نسخه صورت جلسة رسيدگي به شكاياتدريافتي از هيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه را به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه بههيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه ارسال مي دارند.
مادة 81 ستاد انتخابات كشور دونسخه از صورت جلسات واصل شده را به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات جهت بررسي و اعلامنظر شوراي نگهبان ارسال مي دارد.
مادة 82 شوراي نگهبان نظرية خود را در موردانتخابات هر يك از حوزه هاي انتخابيه با رعايت تبصرة ذيل مادة (72) قانون به ستادانتخابات كشور اعلام مي نمايد.
مادة 83 ستاد انتخابات كشور موظف است نظريةشوراي نگهبان را پس از وصول، بلافاصله به منظور اقدام قانوني به فرماندار يا بخشدارمركز حوزة انتخابيه ابلاغ نمايد.فصل هشتم – صدور اعتبار نامةمنتخبان

مادة 84 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پساز وصول نظرية شوراي نگهبان در خصوص برگزاري مرحلة اول انتخابات كه از طريق ستادانتخابات كشور به آنان ابلاغ شده است، حداكثر ظرف چهل و هشت (48) ساعت نسبت بهتشكيل جلسة مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه اقدام و نتيجة نهاييو پايان برنامة مرحلة اول انتخابات را صورت جلسه و در صورت داشتن منتخب يا منتخباندر اين مرحله از انتخابات، نسبت به صدور اعتبارنامة آنان اقدام نمايند.
مادة 85در حوزه هاي انتخابيه اي كه اعتبار نامه اي براي هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتيمرحلة اول صادر نمي گردد، فرمانداران و بخشداران مراكز اين حوزه هاي انتخابيهموظفند بلافاصله پس از وصول هر يك از صورت جلسات نتايج قطعي مرحلة اول انتخابات، دونسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال، يك نسخه به هيأت نظارت مركز حوزةانتخابيه تسليم و نسخة باقي مانده را در پروندة حوزة انتخابيه نگهداري نمايند.
مادة 86 در حوزه هاي انتخابيه اي كه براي منتخبان مرحلة اول انتخابات اعتبارنامه صادر مي گردد، فرمانداران و بخشداران مراكز اين حوزه هاي انتخابيه موظفندبلافاصله پس از دريافت صورت جلسة مربوط، يك نسخه از اعتبار نامة تكميل شده را بهشخص منتخب يا نمايندة وي كه به طور كتبي معرفي شده باشد، تسليم و دو نسخه از صورتجلسه را همراه با سه نسخه از اعتبار نامه به وسيلة پيك مطمئن از طريق ستاد انتخاباتاستان به ستاد انتخابات كشور ارسال و متعاقباً نتيجة نهايي انتخابات را به ستادانتخابات كشور اعلام نمايند. يك نسخه از صورت جلسه به هيأت نظارت مركز حوزةانتخابيه تحويل و نسخة باقي مانده در پروندة حوزة انتخابيه نگهداري مي شود.
تبصرة 1 عكس منتخب بايد در كلية نسخ اعتبار نامه الصاق و به مهر فرمانداري يابخشداري مركز حوزة انتخابيه ممهور گردد.
تبصرة 2 در اجراي تبصرة ذيل مادة (74) قانون، در صورتي كه اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان ازامضاي اعتبارنامه خودداري كنند، فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه موظف است بهوسيلة پيك مطمئن از طريق ستاد انتخابات استانداري كلية نسخ اعتبارنامه را برايامضاي وزير كشور و رييس هيأت مركزي نظارت سريعاً به ستاد انتخابات كشور تحويلنمايد.
تبصرة 3 در اجراي مادة (74) قانون يك نسخه از اعتبار نامة منتخبان، توسطستاد انتخابات كشور به شوراي نگهبان ارسال مي گردد.
تبصرة 4 كلية مراحل اجراييپس از اظهار نظر شوراي نگهبان در مرحلة اول، عيناً در مرحلة دوم تكرار خواهد شد.
 


فصل نهم – امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده

مادة 87 وزارت كشور موظف است پس از اينكه كار رسيدگي به اعتبارنامه هاي نمايندگي كليه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد، دستور امحايتعرفه و برگ هاي رأي مصرف شدة داخل صندوق هاي رأي كلية حوزةهاي انتخابيه را بهفرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه صادر نمايد.
تبصرة 1 وزارت كشورمي تواند به منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل سن، جنس،تأهل و تجرد، سواد و ... قبل از صدور دستور امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده،بهره برداري لازم از تعرفة رأي دهندگان را به عمل آورد. بديهي است رعايت مخفي بودنآراي رأي دهندگان الزامي است.
تبصرة 2 به منظور حفظ اسناد و مدارك مربوط بهانتخابات، ستاد انتخابات كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه سه صندوق محتوي تعرفهو برگ هاي رأي و صورت جلسة نتيجه شعب اخذ رأي از هر يك از استان ها عيناً به مركزاسناد انقلاب اسلامي تحويل گردد.
مادة 88 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هايانتخابيه موظفند پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر امحاي تعرفه و برگ هاي رأيمصرف شدة انتخابات مجلس شوراي اسلامي با حضور اعضاي هيأت اجرايي و حتي الامكان هيأتنظارت مركز حوزة انتخابيه نسبت به امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شدة انتخاباتسراسر حوزة انتخابيه به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورت جلسه نمايند.
تبصرهنظر به اينكه صندوق هاي رأي حوزه هاي فرعي انتخابات اقليت هاي ديني در محل حوزةفرعي نگهداري شده و به مركز حوزة انتخابيه ارسال نمي گردد، فرمانداران تهران واصفهان به عنوان مراكز حوزه هاي انتخابية اقليت هاي ديني موظفند پس از وصول دستوروزارت كشور، مراتب را به حوزه هاي فرعي ذي ربط ابلاغ نمايند تا حوزه هاي فرعي رأساًدر اين خصوص اقدام و دو نسخه از صورت جلسة مربوط را به مركز حوزة انتخابيه ارسالنمايند. يك نسخه از اين صورت جلسه همراه با يك نسخه از صورت جلسة مربوط به مركزحوزة انتخابيه توسط فرمانداران تهران و اصفهان به ستاد انتخابات كشور ارسال خواهدشد.
مادة 89 دستورالعمل و فرم هاي مربوط به مواد پخش اجرايي اين آيين نامه باتصويب وزير كشور قابل اجرا مي باشد.
اين متن جانشين تصويب نامة شمارة 49894 / ت 22190 ه. مورخ 16/9/1378 مي گردد.
مادة واحده از تاريخ تصويب اين قانون محدودةحوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي با رعايت اصل 64 قانون اساسي به شرح جدول زيرشامل 196 حوزة انتخابيه با دويست و هفتاد نفر نماينده خواهد بود:
تبصره حوزههاي انتخاباتي همواره از هر نوع انتزاع و الحاق كه براساس قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري در حد روستا و دهستان انجام مي شود تبعيت خواهند كرد.
قانون فوقمشتمل بر مادة واحده و يك تبصره در جلسة روز يكشنبه سي ام فروردين ماه يكهزار وسيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/2/1366 به تأييد شوراينگهبان رسيده است.منبع :
تعداد بازدیدها : ۱۵۲۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان