معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار
سید مجتبی علوی مقدم
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار

    .     .     .
۱۳۸۸/۰۶/۰۱

فعالیت های دستگاه ها

ویرایشگر متن

 

 

 

کد پروژه دستگاه مجری عنوان پروژه

840717

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

آبرساني

831928

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

آبرساني

860095

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

آبرساني

831649

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

آبرساني

840716

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

آبرساني

831927

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

آبرساني

870646

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

آبرساني

870909

اداره كل امورعشـاير خراسـان رضوي

آبرساني آب شرب دام(انتقال)

800013

شـركت سـهامي آب منطقه اي خراسـان رضوي

آبرساني به شهرسبزوار

802634

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

آبرساني روستايي

852671

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

آبرساني روستايي بداغ آباد

850498

اداره كل امورعشـاير خراسـان رضوي

آبرساني سيار

870925

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

آبرساني سيار(تامين آب شرب دام)

800414

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

آبرساني سيارروستائي

871024

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

آبياري علوفه دست كاشت

871025

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

آبياري علوفه دست كاشت

840492

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

آموزش وترويج صنايع دستي

870352

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

آموزش وترويج صنايع دستي

870353

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

آموزش وترويج صنايع دستي

860372

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي برقبان

860365

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي تندك

860405

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي خداشاه

860406

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي خرم آباد

860373

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي خيرآباد

851061

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي راه چمن

871280

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي روستاي حسين آبادرحيم خان

871278

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي روستاي شهرستانك

871279

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي روستاي گودآسيا

871277

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي روستاي مسكن(جابجائي)

871276

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي روستاي مقيسه

860371

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي شمس آباد

860369

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي عباس آباد عرب

860366

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي فسنقر

860370

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي فشانجرد

860367

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي كلاته عرب

860374

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي گوري

860368

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

اجراي طرح هادي مج مزار

830010

شركت سهامي توسعه و نگهداري اماکن ورزشي كشور

احداث استاديوم 15000نفري در سبزوار

850151

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

احداث استخرذخيره آب کشاورزي

870551

شركت غله و بازرگاني منطقه 5

احداث انبار20هزارتني سبزوار

860136

سـازمان صـداوسـيماي جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

احداث ايستگاه ماهواره اي

860135

سـازمان صـداوسـيماي جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

احداث ايستگاه ماهواره اي

860137

سـازمان صـداوسـيماي جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

احداث ايستگاه ماهواره اي

820043

اداره كل هواشـناسـي خراسـان رضوي

احداث ايستگاه هواشناسي سبزوار

870079

سـازمان صـداوسـيماي جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

احداث ايستگاههاي ماهواره اي كوه نمك(احداث وايجادزيرساختاروتوسعه شبكه ها در مناطق فاقدپوشش

870068

سـازمان صـداوسـيماي جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

احداث ايستگاههاي ماهواره اي(احداث وايجادزيرساختاروتوسعه شبكه ها در مناطق فاقدپوشش

870085

سـازمان صـداوسـيماي جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

احداث ايستگاههاي ماهواره اي(احداث وايجادزيرساختاروتوسعه شبكه ها در مناطق فاقدپوشش

850472

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

احداث بندانحرافي کهنه(شاطر)

870177

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

احداث پايگاه اورژانس

870178

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

احداث پايگاه اورژانس

870179

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

احداث پايگاه اورژانس

870180

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

احداث پايگاه اورژانس

870181

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

احداث پايگاه اورژانس

871206

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث پل كاهان

870824

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

احداث خانه فرهنگ دانشجويي

870365

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

احداث خوابگاه شبانه روزي دبيرستان كاردانش

870221

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

احداث دبيرستان 12 كلاسه شبانه روزي

860019

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

احداث دهانه آبگيروكانال انتقال آب

860930

شـهرداري شـشـتمد سـبزوار

احداث راه دسترسي و آسفالت مسير منتهي به سايت گردشگري ششتمد

861087

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

احداث ساختمان ورودي سرويس بهداشتي مجموعه گردشگري دلبر

870626

شركت سهامي توسعه و نگهداري اماکن ورزشي كشور

احداث سالن تمريني ششتمد

851788

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

احداث سالن سرپوشيده ورزشي آقايان

851789

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

احداث سالن سرپوشيده ورزشي بانوان

822646

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

احداث سالن سرپوشيده ورزشي رودآب

851706

شـهرداري داورزن

احداث سيل بندداورزن

870366

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

احداث كارگاه هنرستان امير كبير جوين

870146

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

احداث كانالهاي آبياري عمومي

870147

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

احداث كانالهاي آبياري عمومي

840610

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

احداث مخزن ذخيره آب

870229

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

احداث مدرسه راهنمايي 6 كلاسه شبانه روزي

870592

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

احداث مراكز بهداشتي و درماني

822023

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث و آسفالت راه البلاغ-قلعه ميدان

840092

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث و آسفالت راه بلوك تكاب (سلطان آبادطالبي)

801864

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت جغتاي-دستوران-منيدر

842077

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه جغتاي-دستوران-منيدر

871198

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه دارين-درقدم

860889

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه دربند

871196

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه روستائي حسين آباد-شامكان

870169

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه روستايي آنتني هاي در سطح جغتاي

870157

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه روستايي دهنه شور

813776

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه روستايي گفت

842068

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه سودآباد-گاج-بسک

870156

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه قلعه رودآب-برآباد-نامن-ريوند

871211

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه قلعه نورودآب برآباد-نامن-ريوند

840091

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه كراب(قطعه اول)

860443

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه كوهدره

852063

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه كيذقان - پادر

813553

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه ملوند-اجنورد

832117

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

احداث وآسفالت راه نوروزي

870822

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

احداث وتجهيز كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه

801052

شـهرداري سـبزوار

احداث وتوسعه فضاي سبزعمومي سبزوار

870823

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

احداث يك بلوك خوابگاه دانشجويي

840227

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

احداث کانال هاي آبياري عمومي

871081

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

احداث،مرمت وآماده سازي چشمه هاوآبشخورهاومنابع ذخيره آب

841183

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

احداث3واحدخانه سازماني سبزوار

870242

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

احياء واصلاح مراتع

870243

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

احياء واصلاح مراتع

812737

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

احياءواصلاح مراتع

850085

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

احياءومرمت قنوات

832372

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

ادامه عمليات مجتمع عنبرستان

801061

شـهرداري رودآب

اصلاح وتوسعه فضاي سبزعمومي رودآب

801078

شـهرداري سـلطان آباد سـبزوار

اصلاح وتوسعه فضاي سبزعمومي سلطان آباد

811954

شـهرداري نقاب

اصلاح وتوسعه فضاي سبزعمومي نقاب

801320

شـهرداري جغتاي

اصلاح وتوسعه معابرشهري جغتاي

801231

شـهرداري رودآب

اصلاح وتوسعه معابرشهري رودآب

801346

شـهرداري سـبزوار

اصلاح وتوسعه معابرشهري سبزوار

801321

شـهرداري سـلطان آباد سـبزوار

اصلاح وتوسعه معابرشهري سلطان آباد

801228

شـهرداري شـشـتمد سـبزوار

اصلاح وتوسعه معابرشهري ششتمد

801349

شـهرداري نقاب

اصلاح وتوسعه معابرشهري نقاب

860327

اداره كل اوقاف وامورخيريه خراسـان رضوي

ايجاد زيرساختهاي گردشگري در امام زاده بيدخور

850178

شـهرداري سـبزوار

ايجاد كمپينگ به منظور حمايت از سفر هاي زميني و ارزان قيمت

790639

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

ايجاد وتوسـعه وبازسازي شبكه آب آشاميدني نقاب

870637

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

ايجاد،توسعه وبازسازي

870638

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

ايجاد،توسعه وبازسازي

851633

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

ايجاد،توسعه وبازسازي

640001

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

ايجادتاسيسات فاضلاب شهرسبزوار

852174

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

ايجادزيرساختهاي مجتمعهاي گلخانه اي

870413

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

ايجادوتوسعه مشاغل زنان وساماندهي تشكلهاي توليدكنندگان خانگي

870414

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

ايجادوتوسعه مشاغل زنان وساماندهي تشكلهاي توليدكنندگان خانگي

850952

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

ايجادوتوسعه مشاغل زنان وساماندهي تشکلهاي توليدکنندگان خانگي

830947

اداره كل هواشـناسـي خراسـان رضوي

ايستگاه هواشناسي خودكارجغتاي

851083

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

ايمن سازي تقاطع برغمد(محورسبزوار-حکم آباد)

833649

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

بازسازي دبيرستان شهيد ايوبي ( شهيد ايوب محمودي)

871273

سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران خراسان رضوي

بازسازي گلزار شهداي گمنام سبزوار

833373

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

بازسازي و تعمير مسجد جامع شهر سبزوار

870698

شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي

برق رساني به روستاي چاه حسن منيدر

870699

شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي

برق رساني به روستاي گراب

841214

شـركت سـهامي آب منطقه اي خراسـان رضوي

بندانحرافي استريدرمهر

841216

شـركت سـهامي آب منطقه اي خراسـان رضوي

بندتغذيه اي آزادوارسبزوار

870586

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

بهبود استاندارد و تجهيز واحدهاي بهداشتي درماني

870587

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

بهبود استاندارد و تجهيز واحدهاي بهداشتي درماني

870588

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

بهبود استاندارد و تجهيز واحدهاي بهداشتي درماني

870307

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

بهبودتغذيه وجايگاه دام

870308

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

بهبودتغذيه وجايگاه دام

851607

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

بهبودتغذيه وجايگاه دام

851667

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

بهبودوافزايش توليدات دامي

870425

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

بهبودوافزايش توليدات دامي

870426

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

بهبودوافزايش توليدات دامي

850411

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

بهره برداري از محصولات فرعي جنگلي و مرتعي

870476

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

بهره برداري ازمحصولات فرعي جنگلي ومرتعي

870479

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

بهره برداري ازمحصولات فرعي جنگلي ومرتعي

870910

اداره كل امورعشـاير خراسـان رضوي

بهسازي چشمه

870911

اداره كل امورعشـاير خراسـان رضوي

بهسازي چشمه

871173

اسـتانداري خراسـان رضوي

بهسازي روستاي چاه تلخ

871174

اسـتانداري خراسـان رضوي

بهسازي روستاي چاه شند

871172

اسـتانداري خراسـان رضوي

بهسازي روستاي ذوالفرخ

870099

سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران خراسان رضوي

بهسازي گلزار شهدا

870100

سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران خراسان رضوي

بهسازي گلزار شهدا

852095

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي محور برغمد - جغتاي

860658

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي محوربرغمد-جغتاي

852601

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي محورسلطان آباد-شفيع آباد

852084

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي و آسفالت راه سبزوار به محمد آباد

860891

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي وآسفالت راه ازداورزن به نهالدان

871212

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي وآسفالت راه حكم آباد-رحمت آباد-سلطان آباد

860886

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي وآسفالت راه روستائي زمند

842101

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي وآسفالت راه گودآسيا

813585

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي وآسفالت گرم راه تندک-طرسک

860788

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي وآسفالت محورسبزوار-حكم آباد

860786

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

بهسازي وآسفالت محورسبزوار-سلطان آباد

870303

سازمان صـنايع ومعادن خراسان رضوي

پتانسيل يابي وپي جويي موادمعدني

840263

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

پوشش انهارسنتي

840143

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

پوشش خدمات بهداشتي زنبورستانها

840282

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

پوشش خدمات بهداشتي واحدهاي پرورش طيور

870344

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

پوشش خدمات بهداشتي واحدهاي پرورش طيور

852669

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تأمين آب آشاميدني ارديز(مجتمع چاه شيرين)

810267

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تأمين آب آشاميدني روستائي

821945

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تأمين آب آشاميدني روستائي

812964

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تأمين آب آشاميدني روستايي

860709

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تأمين آب آشاميدني روستايي

870828

سازمان آموزش وپرورش خراسـان رضوي

تأمين تجهيزات و ماشين آلات اداري

870827

سازمان آموزش وپرورش خراسـان رضوي

تأمين تجهيزات و ماشين آلات اداري

871009

اداره كل امورعشـاير خراسـان رضوي

تامين آب

811727

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب آشاميدني روستائي

850669

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب آشاميدني روستائي

850671

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب آشاميدني روستائي

850672

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب آشاميدني روستائي

850894

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب آشاميدني روستائي

850897

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب آشاميدني روستائي

860616

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب آشاميدني روستايي

870974

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب شرب روستائي

870975

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب شرب روستائي

870976

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب شرب روستائي

811549

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

تامين آب شرب روستائي

870190

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تامين تجهيات وماشين آلات اداري

870191

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تامين تجهيات وماشين آلات اداري

850689

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

تامين تجهيزات و ماشين آلات اداري

851505

اداره كل اوقاف وامورخيريه خراسـان رضوي

تامين تجهيزات و ماشين آلات اداري

850784

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تامين تجهيزات و ماشين آلات اداري

850426

سازمان آموزش وپرورش خراسـان رضوي

تامين تجهيزات و ماشين آلات اداري

850739

سـازمان بهزيسـتي خراسـان رضوي

تامين تجهيزات و ماشين آلات اداري

870526

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تامين تجهيزات و ماشين آلات اداري

870527

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تامين تجهيزات و ماشين آلات اداري

870295

اداره كل امور مالياتي استان خراسان رضوي

تامين تجهيزات وماشين آلات اداري

850207

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تامين تجهيزات وماشين آلات اداري

850452

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

تامين تجهيزات وماشين آلات اداري

860003

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

تامين تجهيزات وماشين آلات اداري

851397

اداره كل ارشـاداسـلامي خراسـان رضوي

تامين تجهيزات وماشين آلات اداري

870661

اداره كل اوقاف وامورخيريه خراسـان رضوي

تامين تجهيزات وماشين آلات اداري

870662

اداره كل اوقاف وامورخيريه خراسـان رضوي

تامين تجهيزات وماشين آلات اداري

850842

سازمان بازرگاني خراسـان رضوي

تامين تجهيزات وماشين آلات ساختمانهاي اداري

770051

شـركت سـهامي شـهركهاي صـنعتي اسـتان خراسـان رضوي

تامين زيرساخت هاي ناحيه صنعتي(تكميل ناحيه صنعتي جغتاي)

870789

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

تامين فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي

850968

سازمان صـنايع ومعادن خراسان رضوي

تامين ماشين آلات وتجهيزات ساختمانهاي اداري

851781

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

تبديل فضاهاي تاريخي به موزه مردم شناسي

830003

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

تثبيت شنهاي روان(درکانونهاي بحراني فرسايش بادي)

841409

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

تجهيز امكانات و زيربناهاي تاريخي (گردشگري )

860230

جمعيت هلال احمر جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

تجهيز ساختمانهاي ستادي و اجرايي سبزوار

860677

اداره كل ارشـاداسـلامي خراسـان رضوي

تجهيز مجتمع فرهنگي وهنري سبزوار

870384

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تجهيز مركز آموزش فني و حرفه اي كشاورزي

860343

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

تجهيزآزمايشگاه هاي اداره كل

860037

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تجهيزونوسازي اراضي سنتي كشاورزي

870343

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تجهيزونوسازي اراضي سنتي كشاورزي

870342

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تجهيزونوسازي اراضي سنتي كشاورزي

870430

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

ترويج كشاورزي

870433

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

ترويج كشاورزي

851947

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

ترويج کشاورزي

870044

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعمير مدارس استعدادهاي درخشان سبزوار

851586

اداره كل ارشـاداسـلامي خراسـان رضوي

تعمير و خريد تجهيزات كتابخانه هاي عمومي

851476

سـازمان تبليغات اسـلامي خراسـان رضوي

تعمير ونگهداري مجتمع هاي فرهنگي

870809

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

تعميرات اساسي

830746

جمعيت هلال احمر جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

تعميرات اساسي - اداري، امدادي نقاب

840063

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي اماكن و فضاهاي ورزشي

841206

سـازمان صـداوسـيماي جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

تعميرات اساسي ايستگاههاي ماهواره اي شهرستان سبزوار

870788

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

تعميرات اساسي بيمارستانها

860760

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي كانونها و اردوگاهها

850586

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس ابتدايي جغتاي

850588

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس ابتدايي جوين

850592

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس ابتدايي خوشاب

850593

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس ابتدايي داورزن

850599

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس ابتدايي سبزوار

850602

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس ابتدايي ششتمد

850243

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس راهنمائي جغتاي

850245

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس راهنمائي جوين

850249

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس راهنمائي خوشاب

850250

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس راهنمائي داورزن

850256

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس راهنمائي سبزوار

850259

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس راهنمائي ششتمد

850537

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس متوسطه جغتاي

850539

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس متوسطه جوين

850543

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس متوسطه خوشاب

850544

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس متوسطه داورزن

850550

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس متوسطه سبزوار

850553

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مدارس متوسطه ششتمد

870590

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

تعميرات اساسي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و ستاد

870591

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

تعميرات اساسي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و ستاد

870589

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

تعميرات اساسي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و ستاد

851438

سـازمان بهزيسـتي خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مراكز توانبخشي

850759

سـازمان بهزيسـتي خراسـان رضوي

تعميرات اساسي مراكز حمايتي

830753

جمعيت هلال احمر جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

تعميرات اساسي مركز امدادي، اداري، جوانان سبزوار

850288

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي هنرستانهاي فني وحرفه اي و كشاورزي جوين

850293

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي هنرستانهاي فني وحرفه اي و كشاورزي سبزوار

850320

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي هنرستانهاي كارو دانش جغتاي

850322

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي هنرستانهاي كارو دانش جوين

850326

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي هنرستانهاي كارو دانش خوشاب

850327

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي هنرستانهاي كارو دانش داورزن

850333

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي هنرستانهاي كارو دانش سبزوار

850336

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات اساسي هنرستانهاي كارو دانش ششتمد

851718

اداره كل زندانهاواقدامات تاميني و تربيتي خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري (تعمير زندان )

851013

اسـتانداري خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

850822

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

850046

اداره كل امور مالياتي استان خراسان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

850690

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

870513

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

850362

سازمان آموزش وپرورش خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

850104

اداره كل ثبت احوال خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

850168

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

870052

اداره كل ثبت احوال خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

870514

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

870833

سازمان آموزش وپرورش خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

870834

سازمان آموزش وپرورش خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

850043

اداره كل ثبت اسـناد واملاك خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري ساختمانهاي اداري

870739

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

تعميرات اساسي و اضطراري و ساختمانهاي اداري

870128

كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

تعميرات اساسي و تجهيز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

870791

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و ماشين آلات

870212

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تعميرات اساسي واضطراري ساختمانهاي اداري

870213

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تعميرات اساسي واضطراري ساختمانهاي اداري

860180

اداره كل ثبت احوال خراسـان رضوي

تعميرات اساسي واضطراري ساختمانهاي اداري

860109

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

تعميرات اساسي واضطراري ساختمانهاي اداري

850855

سازمان بازرگاني خراسـان رضوي

تعميرات اساسي واضطراري ساختمانهاي اداري

850651

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تعميرات اساسي واضطراري ساختمانهاي اداري

850659

اداره كل تعاون خراسان رضوي

تعميرات اساسي واضطراري ساختمانهاي اداري

851555

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

تعميرات اساسي واضطراري ساختمانهاي اداري سبزوار

841173

اداره كل هواشـناسـي خراسـان رضوي

تعميرات اساسي وتجهيزايسـتگاههاي هواشـناسـي

811175

كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

تعميرات اساسي وتجهيزكانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

850382

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تعميرات مراكز آموزشي استثنائي سبزوار

851572

اداره كل ارشـاداسـلامي خراسـان رضوي

تعميرات و تجهيزات مجتمع هاي فرهنگي و هنري

830137

اداره كل پسـت خراسـان رضوي

تعميردفاترپستي

870532

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تعميرومرمت وتجهيزونگهداري اماكن ورزشي

841154

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تعميرومرمت وتجهيزونگهداري اماكن ورزشي

870533

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تعميرومرمت وتجهيزونگهداري اماكن ورزشي

851462

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

تعيين طرح حريم وثبت آثار در فهرست آثار ملي كشور

811633

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

تكثيرگونه هاي جانوري

792496

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تكميل اسـتخرسـرپوشـيده

860484

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبيرستان 5 كلاسه قزل قارشي

851288

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل راهنمايي3كلاسه

860464

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل آموزشگاه كودكان استثنايي و حدت

851844

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

تكميل استاديوم ورزشي جغتاي

851763

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل استخر شناي سرپوشيده دانش آموزان

870105

سـازمان صـداوسـيماي جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

تكميل ايستگاه ماهواره اي (تبديل 60 دستگاه يك و دو برنامه به چهار برنامه)

870106

سـازمان صـداوسـيماي جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

تكميل ايستگاه ماهواره اي (تبديل 60 دستگاه يك و دو برنامه به چهار برنامه)

870787

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

تكميل بيمارستان حشمتيه

830736

جمعيت هلال احمر جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

تكميل پايگاه امدادي (مركز جوانان ) نقاب جوين

830737

جمعيت هلال احمر جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

تكميل پايگاه امدادي و فرهنگي سبزوار

850187

پايگاه منطقه اي انتقال خون خراسان رضوي

تكميل پايگاه انتقال خون

870230

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل تاسيسات شوفاژ مدرسه راهنمايي خير آباد

860485

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل خوابگاه 90 نفره روستاي ايزي

833140

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل خوابگاه شبانه روزي جوين

870018

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

تكميل دانشكده فني و مهندسي

870008

دانشـگاه پيام نور

تكميل دانشگاه پيام نور سبزوار

870254

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبستان 3 كلاسه هاشم آباد

870255

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبستان 5 كلاسه توحيد شهر

870257

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبستان 5 كلاسه سلطان آباد خوشاب

870258

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبستان 5 كلاسه مچ ششتمد

860534

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبستان 5كلاسه زورآباد

851144

سازمان بسيج سازندگي خراسان رضوي

تكميل دبستان1كلاسه روستائي

851141

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبستان1كلاسه روستائي

841262

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبستان4کلاسه دکتررادمنش

870256

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبستان5 كلاسه دهنو ششتمد

870367

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبيرستان 10كلاسه كاردانش ده امام جغتاي

833357

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبيرستان 3 كلاسه

860483

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبيرستان 3 كلاسه عباس آباد عرب

860487

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبيرستان 4 كلاسه

841388

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبيرستان5کلاسه مشکان

841378

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل دبيرستان9کلاسه دکتردانش

800186

اداره كل پسـت خراسـان رضوي

تكميل دفتر پست سبزوار

860439

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

تكميل راه افچنگ

870137

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل سالن چند منظوره مركز آموزش استثنايي امام علي سبزوار

851761

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل سالن ورزشي

870020

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

تكميل سالن ورزشي دانشگاه تربيت معلم سبزوار

860449

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل كارگاه هنرستان كار دانش شهيد الداغي

771597

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

تكميل مجتمع فرهنگي هنري سـبزوار

812905

اداره كل ارشـاداسـلامي خراسـان رضوي

تكميل مجتمع فرهنگي و هنري مزينان (باغ اسرار )

841323

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل مدرسه راهنمايي 3 كلاسه برقبان

870231

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل مدرسه راهنمايي 6 كلاسه سبزوار

860589

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل مدرسه راهنمايي شهيد داورزني

870138

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل مركز آموزش استثنايي ششتمد

870019

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

تكميل مركز پژوهش هاي جغرافيايي و اجتماعي

831567

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل مركزآموزشي120نفره كودكان استثنائي

870232

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل نمازخانه مدرسه راهنمايي قره قلي

841379

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تكميل هنرستان کارودانش

871359

جمعيت هلال احمر جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

تكميل وتجهيز پايگاه امدادي هلال احمر جوين

871358

جمعيت هلال احمر جمهوري اسـلامي ايران(مركز خراسان رضوي)

تكميل وتجهيز پايگاه امدادي هلال احمر سبزوار

871182

اداره كل ارشـاداسـلامي خراسـان رضوي

تكميل وتجهيز كتابخانه هاي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد

860338

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

تكميل وتجهيزفضاي زيست محيطي

851745

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

تنويروآموزش

841970

بنيادمسـكن انقلاب اسـلامي خراسـان رضوي

تهيه تكميل طرحهاي هادي روستائي شهرستان سبزوار

870394

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

تهيه طرح تفضيلي حفاظت بيولوژيك وبيومكانيك ومكانيكي حوزه آبخيز

870771

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

تهيه طرح جامع جغتاي

860663

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

تهيه طرح جامع سبزوار

851646

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

تهيه طرح جامع نقاب

870685

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

تهيه طرح و ايجاد زيرساختهاي خسروگرد

860486

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

توسعه 2 كلاس دبيرستان زرقان جغتاي

851968

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

توسعه آبزي پروري درآبهاي داخلي

860488

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

توسعه دبيرستان شبانه روزي شهيد صالح غفاري

840241

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

توسعه مبارزه بابيماريهاي هاري

870207

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

توسعه مبارزه بابيماريهاي هاري

870208

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

توسعه مبارزه بابيماريهاي هاري

860548

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

توسعه مدارس ابتدايي سويز

801200

شـهرداري داورزن

توسعه معابرشهري داورزن

870127

كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

توسعه و تجهيز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

860006

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

توسعه وتجهيزقرنطينه هاوساختمانهاي فني ودامپزشكي

870496

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

توسعه ورزش روستائي

870497

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

توسعه ورزش روستائي

870495

اداره كل تربيت بدني خراسـان رضوي

توسعه ورزش روستائي

841222

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

تکميل ابتدائي5کلاسه حکم آباد

852447

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

تکميل مجتمع هاي دامپروري

852343

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

تکميل،پيشگيري ومهارسيلاب

871290

اسـتانداري خراسـان رضوي

جداسازي شبكه آب فضاي سبزازآب شرب جغتاي

871316

اسـتانداري خراسـان رضوي

جداسازي شبكه آب فضاي سبزازآب شرب داورزن

871304

اسـتانداري خراسـان رضوي

جداسازي شبكه آب فضاي سبزازآب شرب رودآب

871294

اسـتانداري خراسـان رضوي

جداسازي شبكه آب فضاي سبزازآب شرب سبزوار

871293

اسـتانداري خراسـان رضوي

جداسازي شبكه آب فضاي سبزازآب شرب سلطان آباد

871289

اسـتانداري خراسـان رضوي

جداسازي شبكه آب فضاي سبزازآب شرب ششتمد

812649

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

جنگلکاري،توسعه ونگهداري

860308

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

حفاظت وحمايت ازجنگلها

870357

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

حفاظت وحمايت ازجنگلها

870358

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

حفاظت وحمايت ازجنگلها

870419

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

حفاظت وحمايت ازمراتع

870420

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

حفاظت وحمايت ازمراتع

860289

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

حفاظت وحمايت ازمراتع

871193

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

خريد آمبولانس

870810

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

خريد تجهيزات

850625

پايگاه منطقه اي انتقال خون خراسان رضوي

خريد تجهيزات پايگاه انتقال خون سبزوار

871175

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

خريد يك دستگاه اتوبوس مدل 0457 براي اياب و ذهاب دانشجويان

871161

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

خريد يك دستگاه اتوبوس مدل 457 براي اياب و ذهاب دانشجويان

870944

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

خريدتانكرثابت وسيار

871094

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

خريددان وعلوفه وتوزيع آن

833313

اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي

ديواركشي و محوطه سازي دبستان 2 كلاسه

870553

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

راهسازي به معدن كروميت گفت

871164

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

راهسازي وابنيه راه روستاي ابراهيم آباد-دزق

850708

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

روكش آسفالت سبزوار - نيشابور

821421

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

روكش آسفالت محورسبزوار-کاهک

851983

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

روکش آسفالت راه روستائي دره يام

850504

اداره كل امورعشـاير خراسـان رضوي

ساخت تانکرثابت(ساخت مخازن ثابت)

740001

شـركت سـهامي آب منطقه اي خراسـان رضوي

ساختمان سد سنگرد

740002

شـركت سـهامي آب منطقه اي خراسـان رضوي

ساختمان شبكه آبياري و زهكشي

871248

سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران خراسان رضوي

ساماندهي گلزار شهدا

871249

سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران خراسان رضوي

ساماندهي گلزار شهدا

871250

سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران خراسان رضوي

ساماندهي گلزار شهدا

871251

سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران خراسان رضوي

ساماندهي گلزار شهدا

871252

سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران خراسان رضوي

ساماندهي گلزار شهدا

851029

سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران خراسان رضوي

ساماندهي گلزار شهداء مركزي سبزوار

870752

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

ساماندهي مالكيت و صدوراسناداراضي كشاورزي

830942

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

عمليات آبخيزداري

860268

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

عمليات اجرايي مديريت منابع جنگلي

870482

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

عمليات اجرايي مديريت منابع جنگلي

870583

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

عمليات بهداشت محيط

870584

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

عمليات بهداشت محيط

870585

دانشـگاه علوم پزشـكي وخدمات بهداشـتي ودرماني سـبزوار

عمليات بهداشت محيط

840760

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

عمليات نگهداري راههاي اصلي وفرعي

840774

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

عمليات نگهداري راههاي روستايي شهرستان

801295

شـهرداري سـبزوار

كانال جمع آوري آبهاي سطحي سبزوار

870567

شـركت سـهامي شـهركهاي صـنعتي اسـتان خراسـان رضوي

كمك به احداث ناحيه صنعتي خوشاب سبزوار

852132

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به اصلاح و افزايش توليد گل وگياهان زينتي ، زعفران و قارچ

870782

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به اصلاح وافزايش توليدگل وگياهان زينتي زعفران وقارچ

870784

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به اصلاح وافزايش توليدگل وگياهان زينتي زعفران وقارچ

870804

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به اصلاح ونوسازي باغات موجود

870807

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به اصلاح ونوسازي باغات موجود

852152

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به افزايش توليد حبوبات

870726

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به افزايش توليد حبوبات وساير تعهدات زراعي

870725

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به افزايش توليد حبوبات وساير تعهدات زراعي

870721

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به افزايش توليد سبزوصيفي وگياهان داروئي

870722

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به افزايش توليد سبزوصيفي وگياهان داروئي

860674

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به ايجادزيربناهاي مجتمع آبزي پروري درسدسنگرد

860676

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

كمك به ايجادزيربناهاي مجتمع آبزي پروري درسدكمايستان

870997

اداره كل امورعشـاير خراسـان رضوي

كمك به تامين يارانه علوفه

851038

اداره كل اوقاف وامورخيريه خراسـان رضوي

كمك به تكميل وتعميرمساجد

840739

سازمان بنيادشهيدوامورايثارگران خراسان رضوي

كمك به مسكن خانواده شهداء

800853

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

كنترل سيل در سرشاخه ها

870313

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

كنترل فراورده هاي خام دامي و شيلاتي

870312

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

كنترل فراورده هاي خام دامي و شيلاتي

870321

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

گمانه زني باستان شناسي و تعيين حريم محوطه تاريخي دامغاني

870717

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

مبارزه باآفات باغباني

870719

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

مبارزه باآفات باغباني

860081

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

مبارزه باآفات باغباني

860192

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

مبارزه باآفات و بيماريهاي نباتي

870729

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

مبارزه باآفات و بيماريهاي نباتي

870730

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

مبارزه باآفات وبيماريهاي نباتي

870377

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

مبارزه بابيماريهاي واگيردام وانگلي دام

851096

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

مبارزه بابيماريهاي واگيردام وانگلي دام

870376

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

مبارزه بابيماريهاي واگيردام وانگلي دام

832371

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

مجتمع آبرساني

810002

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

مجتمع آبرساني روستائي چاه سالار(شامکان سبزوار)

830887

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

مجتمع هاي آبرساني روستائي مزينان(تامين آب شرب روستائي)

870820

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

محوطه سازي و تاسيسات زيربنائي

851822

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

مديريت وبهره برداري پايدارازمناطق

852029

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت بناهاي اضطراري استان

833393

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت رباط زعفرانيه

833391

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت رباط عربها

833347

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت رباط كانون

833400

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت مصلي سبزوار

833399

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت ميل خسروگرد

870577

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت و تعمير و نگهداري رباط

870582

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت و نگهداري مجموعه تاريخي آق قلعه

833395

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت ونگهداري باغ وآرامگاه اسرار

833394

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت ونگهداري باغ وآرامگاه بيهقي

833396

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مرمت ونگهداري باغ وآرامگاه كاشفي

870170

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

مطالعات راههاي روستايي در سطح شهرستان سبزوار

851655

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

مطالعه بافت فرسوده سبزوار

841014

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

مطالعه پروژه توسعه منابع آب

851650

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

مطالعه شناسايي وساماندهي اسكان غيررسمي درسبزوار

851752

اداره كل راه وترابري خراسـان رضوي

مطالعه نقاط سانحه محورهاي منتهي به سبزوار

870469

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

مطالعه واجراي مديريت پاكسازي پيشگيري ازآلودگيهاي آب

851639

شـركت آب وفاضـلاب خراسـان رضوي

مطالعه وايجاد،توسعه وبازسازي

810077

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

مطالعه وايجادتاسيسات جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب روستائي

860772

اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي

مطالعه وبهسازي راه ورودي به پناهگاه حيات وحش شير احمد

870124

اداره كل امورعشـاير خراسـان رضوي

مطالعه وتجهيزوتامين آب كانون

870328

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

مطالعه ومستند سازي تاريخي - فرهنگي

870705

سـازمان مسـكن وشـهرسـازي خراسـان رضوي

مطاله و احداث كتابخانه عمومي نقاب

850484

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

مميزي اراضي ملي و تفكيك مستثنيات

870247

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

مميزي اراضي ملي وتفكيك مستثنيات

870248

اداره كل منابع طبيعي خراسـان رضوي

مميزي اراضي ملي وتفكيك مستثنيات

870334

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

نقشه برداري و تعيين حريم و بلوكه گذاري پيرامون محوطه تاريخي

800491

شـركت آب وفاضـلاب روسـتايي

نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي

870764

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

نگهداري وتكميل مراكزخدمات كشاورزي

870763

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

نگهداري وتكميل مراكزخدمات كشاورزي

830815

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

نگهداري وتکميل مراکزخدمات کشاورزي

850516

اداره كل امورعشـاير خراسـان رضوي

نگهداري ومرمت راه

851927

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

کمک به اصلاح ونوسازي باغات موجود

852112

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

کمک به افزايش توليد سبزي وصيفي وگياهان داروئي

811043

شـركت سـهامي شـهركهاي صـنعتي اسـتان خراسـان رضوي

کمک به تكميل شهرك صنعتي سبزوار

870781

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

کمک به توسعه باغات دراراضي مستعدوشيبدار

851907

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

کمک به توسعه باغات دراراضي مستعدوشيبدار

870779

سـازمان جهادكشـاورزي خراسان رضوي

کمک به توسعه باغات دراراضي مستعدوشيبدار

840439

اداره كل دامپزشـكي خراسـان رضوي

کنترل فرآورده هاي خام دامي وشيلاتي

 

 

 
منبع :
تعداد بازدیدها : ۱۳۲۳


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان